Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1: EXISTÈNCIES 

1.1 Concepte i classes 

1.2 Reconeixement inicial i valoració 

1.3 Registre comptable de les operacions amb existències 

1.4 Valoració de l'inventari final i les sortides d'existències 

1.5 La regularització d'existències 

1.6. Errors i canvis de criteri en la valoració d'existències 

1.7 Correccions valoratives TEMA 2: DEUTORS I CREDITORS PER OPERACIONS DE TRÀFIC 

2.1 Operacions amb clients i proveïdors 

2.2 Gestió d'efectes comercials 

2.3 Correccions valoratives 

2.5 Les administracions públiques 

2.6 Comptes amb el personal 

2.7 Ajustos per periodificación TEMA 3. IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

3.1 Concepte i classificació dels immobilitzats 

3.2 Immobilitzat material: concepte i classes 

3.3 Valoració inicial i comptabilització de l'immobilitzat material 

3.3.1 Adquisició per compra a tercers 

3.3.2 Construcció pròpia 

3.4 Valoració posterior: Amortitzacions i pèrdues per deterioració de valor de l'immobilitzat material 

3.5 Baixa d'inventari de l'immobilitzat material 

3.6 Particularitats de l'immobilitzat material 

3.7 Tractament comptable dels canvis en criteris comptables, errors i estimacions 

3.8 Permutes d'immobilitzat material 

3.9 Inversions immobiliàries 


TEMA 4. INVERSIONS FINANCERES 

4.1 Concepte i classificació de les inversions financeres 

4.2 Classificació dels actius financers no comercials del PGC 

4.3 Tractament comptable de les inversions en instruments de patrimoni (valors de renda variable): classificació, valoració inicial i posterior i rendiments 

4.4 Tractament comptable de les inversions en instruments de deute (valors de renda fixa): classificació, valoració inicial i posterior i rendiments TEMA 5. FONTS DE FINANÇAMENT PRÒPIES 

5.1 El patrimoni net 

5.2 Les aportacions dels propietaris: inicials i posterior 

5.3 Reducció de capital social 

5.4 La distribució de resultats 

5.5 Subvencions de capital i d'explotació TEMA 6. FONTS DE FINANÇAMENT ALIENES I PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

6.1 Les fonts de finançament aliè de l'empresa 

6.2 Classificació dels passius financers no comercials en el PGC 

6.3 Conceptes comptables bàsics referents als passius fianncieros 

6.4 Tractament comptable dels dèbits i comptes a pagar: préstecs 

6.5 Provisions i contingències