SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Usar tècniques estadístiques avançades en l'àmbit de la computació.

CE05 - Usar i aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics mitjançant l'aplicació de les eines adequades.

CE08 - Aplicar els mètodes de les matemàtiques per a la resolució de problemes de modelització.

CG03 - Aplicar els coneixements matemàtics en entorns nous o poc coneguts, camp de la ciència, la tecnologia, l'empresa i/o les ciències socials.

CG05 - Buscar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les matemàtiques computacionals.

Resultats d'aprenentatge

NRA19 - Conocer la teoría básica de la toma de decisiones bajo incertidumbre. Así como saber resolver problemas de toma de decisiones con varios objetivos.

NRA18 - Conocer métodos de resolución para problemas de programación lineal multiobjetivo y de programación no lineal. Así como analizar e interpretar las soluciones obtenidas en este tipo de problemas.

NRA17 - Identificar problemas de programación lineal multiobjetivo y de programación no lineal.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16