SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

 

L’avaluació de l’assignatura es farà en funció de:

     Haver aconseguit els objectius proposats

     Haver utilitzat les metodologies, tècniques i continguts treballats al llarg de lassignatura.

     Consideracions transversals: equilibri en el treball en equip, plantejaments innovadors, valor pràctic.

     Claredat en lexposició.

I fonamentalment realització del treballs personals. 

Les proves estrictament necessàries perquè l’estudiant es considere presentat són haver realitzat almenys el 50% dels treballs de curs assignats.

La nota mínima global exigida per a superar l’assignatura és de 5 punts sobre 10.

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16