SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

50%

Memòries i informes de pràctiques

35%

Participación activa en sesiones académicas

15%

Criteris de superació

 

  • Fins a un 50% de la nota total: desenvolupament de pràctiques d'ordinador mitjançant les aplicacions informàtiques descrites a classe.
  • Fins a un 15% de la nota total: participació de l'alumnat a classe, incloent la preparació d'algun tema de classe, explicant un paquet informàtic concret o una part d'ell, i una exposició a la classe.
  • Fins a un 35% de la nota total: preparació d'un projecte proposat pel professor i la seva exposició a classe.
  • La nota mínima que s'exigeix ​​per superar l'assignatura és obtenir una puntuació global de 5 punts.
  • Perquè un estudiant es consideri presentat a l'assignatura haurà d'haver participat en els tres tipus de proves.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16