Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics.

CE07 - Conèixer els dispositius que conformen una xarxa complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als usuaris un itinerari segur per ells.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats

CE11 - Ser capaç d'emmarcar les intervencions de rehabilitació en els seus contextos ecosistémics.

CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de descriure l'estructura i funcions dels diferents dispositius de la xarxa de salut mental.

Redactar i exposar un esquema general de l'itinerari dels usuaris en el conjunt de la xarxa de salut mental.

Dissenyar estratègies de promoció de la salut mental aplicables en l'entorn concret on s'han realitzat les pràctiques.