SAX008 - Programes d'Intervenció (6): Tractaments Psicològics de la Psicosi. Intervenció Primerenca amb Pacients Psicòtics

Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

62,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 12,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Ser capaç d'incorporar al cas individual de la persona afectada d'una malaltia mental greu una perspectiva integradora que es concrete en un pla integrat, individualitzat, compartit i continuat d'intervenció.

CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats.

CE09 - Ser capaç de practicar a l'entorn de treball habitual dels serveis les tècniques concretes d'avaluació i intervenció amb persones afectades per una malaltia mental greu.

CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal.

CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells.

Resultats d'aprenentatge

Exposar els principis bàsics de les intervencions precoces i dels tractaments psicològics en les psicosis.

Aplicar en casos reals i amb supervisió les tècniques apreses dins de les seues competències professionals.