SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Ser capaç de treballar de manera participativa en un equip multidisciplinari d'atenció a la Salut Mental i d'assumir en el seu si rols específics i genèrics

CE06 - Ser capaç d'interaccionar amb els usuaris i els seus afins d'una manera mútuament enriquidora.

CE08 - Ser capaç de treballar en la pràctica assistencial amb supervisió i assumpció progressiva de responsabilitats

CE10 - Ser capaç d'atendre al seu rol com a terapeuta en el seu vessant personal.

CE12 - Ser capaç de pensar estratègies en positiu de promoció de la salut mental en diferents nivells.

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de proposar estratègies concretes de promoció de la salut mental i d'eradicació de l'estigma en el context concret de treball.

Ser capaç de descriure els rols dels diferents professionals.

Ser capaç d'interaccionar de manera eficaç en les sessions de supervisió individuals i grupals.

Exposar de manera descriptiva i raonada el context interpersonal, familiar, cultural i social d'una intervenció en un cas concret.

Conèixer i ser capaç d'exposar la situació del moviment associatiu d'usuaris, familiars i professionals.

Acreditar mitjançant el seu reflex en el portafolio les modalitats d'interacció amb usuaris, familiars i altres professionals.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16