SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAW020 - Treball de Final de Màster (Orientació Professionalitzadora)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

A)   Nota mínima de cada una de les proves que s'exigix a l'alumnat per a superar l'assignatura: 5

B)  Proves que és necessari realitzar perquè l'estudiant es considere presentat a una convocatòria:

·         Elaboració del treball escrit

·         i defensa oral del mateix.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16