Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAW002 - Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l'Aprenentatge

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

A) Qualificació global:

 

La qualificació global de l'estudiant serà el resultat de la combinació de:

 

- Qualificació obtinguda en una prova final d'avaluació (50%): que constarà en realitzar un examen escrit en les dates oficials on s'avaluaran tant continguts teòrics com pràctics de l'assignatura.

 

- Qualificació de les diferents activitats d'avaluació contínua (50%): que consisitrá en l'elaboració i exposició de treballs individuals i / o grupals (25%), i resolució de casos (25%) que es realitzaran i lliuraran al llarg de l'semestre .

 

B) Condicions per aprovar l'assignatura:

 

Per superar l'assignatura cal:

 

- La qualificació de la prova final sigui igual o superior a 2,5 sobre 5 (5 sobre 10).

 

- La qualificació de les activitats d'avaluació contínua sigui igual o superior a 2,5 sobre 5 (5 sobre 10).

 

Nota important: si les dues qualificacions no estan aprovades, no sumaran. Per tant, l'estudiant que suspengui la part teòrica (encara que tingui aprovada l'avaluació contínua), tindrà com a qualificació final a la primera convocatòria la nota de la prova final (sobre 10).

 

C) Segona convocatòria:

 

En cas de suspendre les dues parts (prova final i avaluació contínua) en la 1a convocatòria, el dia oficial de la 2a convocatòria l'estudiant realitzarà una prova, similar a la de la 1a convocatòria, on s'examinarà de l'contingut teoricopràctic. A més, pel que fa a l'avaluació contínua, l'estudiant realitzarà de nou els treballs que la professora cregui convenient per a la 2ª convocatòria.

 

 En cas de suspendre només una de les parts en la 1a convocatòria (prova final o avaluació continuada):

 

- Si l'estudiant té suspès la prova final, es conservarà la nota de l'avaluació contínua per a la 2ª convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant o estudianta només realitzarà un examen escrit. Aquesta nota només es conservarà per a la 2ª convocatòria de el curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

 

- Si l'estudiant té suspesa l'avaluació contínua, es conservarà la nota de la prova final per a la 2ª convocatòria. Per tant, en la 2a convocatòria, l'estudiant només ha de recuperar la part pràctica de l'assignatura, realitzant de nou els treballs que la professora cregui convenient. Aquesta nota només es conservarà per a la següent convocatòria de el curs, i no per a la resta de convocatòries en cursos posteriors.

 

D) Condició de "no presentat".

 

Un o una estudiant constarà com a no presentat en la qualificació final de l'assignatura si no realitza l'examen escrit. Haver lliurat part dels treballs de la part d'avaluació contínua, no implica constar com a presentat. Per tant, un estudiant que hagi lliurat part dels treballs però que finalment no es presenti a cap prova final, constarà com a "no presentat".