SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es divideix en dos tipus de proves: prova escrita, amb un valor del 60%, i activitats i problemes, amb un valor del 40%.

Els alumnes podran superar l’assignatura realitzant les proves escrites així com les activitats / problemes durant el curs acadèmic, sense necessitat de fer una prova final addicional. Mitjançant aquestes proves, el alumnes haurien de demostrar si han adquirit les competències necessàries en l'assignatura. En el cas de que algun alumne no supere l’assignatura durant el curs, disposarà d’un examen final per a superar el 60% de la prova escrita.

Ambdues parts són obligatòries per a aprovar l'assignatura, i els estudiants estan obligats a arribar al 50% en cadascuna de les proves o seccions. Tot i que l’assignatura es pot impartir per més d’un docent, la qualificació final serà conjunta i única per part dels professors.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16