SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

100%

Criteris de superació

A) Per a superar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota igual o superior a 5 en la defensa del Treball davant el tribunal.

B) Per a realitzar la defensa s'ha de dipositar el Treball dins del termini establert i el tribunal ha de rebre l'informe amb el vistiplau del tutor o tutora prèviament a l'acte de defensa.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16