SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SAP116 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Física i Química

Anual

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Prova escrita (obligatòria, recuperable): 20  %
  • Quadern digital (blog/portafolis digital) (obligatòria, recuperable): 50 %
  • Presentació treball/article científic (no recuperable): 30 %.
A) Per aprovar aquesta assignatura cal obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.
B) L'alumne es considerarà com a presentat si es presenta a la prova escrita de la convocatòria corresponent. 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16