SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

100%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura cal superar  cadascuna de dues parts, una individual i una altra de grup.

La individual consistirà en un diari reflexiu o similar,  (80%)
 
La de grup serà la participació activa en un treball que done resposta a un problema real plantejat (20%)
 
B) Un estudiant o estudianta es considerarà presentat si presenta a la part grupal

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16