Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2113 - Laboratori de Sistemes Operatius

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final.

50%

Avaluació de pràctiques

30%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

Amb caràcter general, cada prova d'avaluació de l'assignatura (avaluació contínua, avaluació de pràctiques i examen final) es puntuarà amb una nota en l'interval [0,10].

Superació de l'assignatura

En totes dues convocatòries, per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtindre almenys una qualificació de 5 punts (sobre 10) com a mitjana ponderada de les qualificacions de les tres proves.

Igualment, en totes dues convocatòries, per a accedir al càlcul de la mitjana de les parts s'ha d'obtindre una nota mínima de 4 punts (sobre 10) tant en l'avaluació de pràctiques com en l'examen final.

En primera convocatòria

Un/a estudiant es considerarà presentat/a en primera convocatòria quan realitze l'examen final en la data oficial, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA, o quan participe en un conjunt de la resta d'activitats, avaluació contínua o avaluació de pràctiques, el percentatge d'avaluació de les quals en l'assignatura aconseguisca el 30% (60% del 50%).

Podran conservar-se per a la segona convocatòria les qualificacions de les tres proves d'avaluació. Òbviament, de l'avaluació de pràctiques i de l'examen final només tindrà sentit voler conservar les notes superiors o iguals a la mínima. En cada cas haurà de decidir-se quines parts es recuperaran per a aconseguir aprovar en segona convocatòria, sota les condicions específiques per a aquesta convocatòria.

En segona convocatòria

En la data oficial d'examen de segona convocatòria, aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA, a més poder realitzar un nou examen final per a optar a recuperar el 100% de la seua puntuació, igualment es podrà realitzar una prova específica per a optar a recuperar el 100% de l'avaluació de pràctiques. No obstant això, ha de tindre's en compte que realitzar qualsevol de les proves de la segona convocatòria implica renunciar a priori a la puntuació obtinguda en la prova corresponent de la primera convocatòria.

En la segona convocatòria no es podrà recuperar l'avaluació contínua de l'assignatura. Únicament es podrà disposar de la puntuació aconseguida en la primera convocatòria.

Un/a estudiant es considerarà presentat/a a l'assignatura en segona convocatòria quan participe en alguna prova específica d'aquesta convocatòria: avaluació de pràctiques o examen final.