Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IR2108 - Mecànica i Òptica (Física)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen final

70%

Evaluación de prácticas

20%

Evaluación continua

10%

Criteris de superació

Per a aquesta assignatura s'ha definit un sistema d'avaluació que s'estructura en tres parts diferenciades descrites a continuació:

Examen final (70% de la qualificació final): Activitats realitzades en acabar el curs i que avaluen la globalitat de l'assignatura. Pot ser examen escrit i/o examen oral. No realitzar aquesta prova implica no ser considerat presentat en la convocatòria. En la primera convocatòria, es podrà considerar la qualificació d'un examen parcial previ de caràcter voluntari, que podrà comptar fins a un màxim del 35% de la puntuació global. Si s'ha realitzat aquesta prova parcial i la nota obtinguda és superior a 4 punts sobre un total de 10, la nota de l'examen final escrit tindrà un pes del 35% restant.

Avaluació de pràctiques (20% de la qualificació final): Les pràctiques de laboratori s'avaluaran a través de l'execució de tasques de laboratori i informe de pràctiques. Les pràctiques s'avaluaran a través de l'execució de tasques de laboratori i els informes de pràctiques corresponents. Es podrà avaluar també altres activitats pràctiques no presencials com ara pràctiques de laboratori simulades per ordinador i resolució de problemes.

Avaluació contínua (10% de la qualificació final): suposa la realització de diferents activitats al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumnat, algunes de les proves que poden realitzar-se s'indiquen a continuació:

Avaluació de tutoria (entrevista de tutorització, observació, memòries i informes, etc.); fins a un 10% de la qualificació final.

Avaluació de treballs acadèmics (resolució de problemes, prototips, projectes, casos, treballs, etc.); fins a un 10% de la qualificació final.

Avaluació de presentacions orals; fins a un 10% de la qualificació final.

Avaluació de projectes en els quals l'alumne, o un grup de diversos alumnes ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris; fins a un 10% de la qualificació final.

Avaluació de carpetes d'aprenentatge i/o portafolios: Conjunt documental elaborat per un estudiant que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada; fins a un 10% de la qualificació final.

Nota 1: La no assistència a alguna de les avaluacions previstes comportarà automàticament una nota zero per a l'avaluació corresponent.

Nota 2: Cal recordar el caràcter selectiu de l'exercici extens que es realitzarà a final de curs (Examen final), i en el qual s'exigirà una nota mínima per a poder superar l'assignatura de 4 punts sobre un total de 10. En cas de superar aquesta nota mínima, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

Nota 3: La mitjana de les notes de pràctiques haurà de ser igual o superior a 4 punts sobre un total de 10 per a poder superar l'assignatura. Si es compleix aquesta condició, la nota final es calcularà d'acord amb els percentatges del quadre superior.

Nota 4: L'avaluació de la segona convocatòria serà similar a la primera convocatòria amb l'excepció que la nota de l'avaluació contínua per al càlcul de la nota final serà la mateixa que en la primera convocatòria en el cas de ser igual o superior a 4 punts. Si la mitjana de la nota de pràctiques és inferior a 4 punts, es podrà avaluar aquesta part de l'assignatura mitjançant una prova oral o escrita.

Nota 5: Els alumnes que no superin l'assignatura seran qualificats amb una nota final de 4.