Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

Seguint les directrius del pla d'estudis, l'avaluació consta d'una part d'avaluació contínua i un examen final:
A) L'examen final suposa un 65% de la nota total de l'assignatura
B) L'avaluació contínua suposa un 35% i comprén els següents elements:
• Avaluació de pràctiques de laboratori (L) (activitat d'avaluació contínua recuperable), amb un pes relatiu del 15% de tota l'avaluació.
• Qüestionaris teòrics (Q) (activitat d'avaluació contínua no recuperable) amb un pes relatiu del 10% de tota l'avaluació.
• Problemes (P) (activitat d'avaluació contínua no recuperable) amb un pes relatiu del 10% de tota l'avaluació.
Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, considerant-se aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).
L'avaluació de pràctiques de laboratori (L) es correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes en els qüestionaris d'aprofitament i les memòries de les diferents sessions de laboratori que es duran a terme i que es presentaran en grup dins del termini establit per a això. Les dates i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació a l'aula virtual. La nota de cada memòria només s'aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de laboratori.
La nota referent als qüestionaris teòrics (Q) serà el valor mitjà de les notes obtingudes en els diferents qüestionaris tipus test que es realitzaran durant les sessions de classe. Aquests qüestionaris es duran a terme en finalitzar una part del temari i la data dels mateixos s'anunciarà en classe amb, almenys, una sessió d'antelació. Serà necessari assistir presencialment a la classe per a poder dur a terme el qüestionari.
La nota referent als problemes (P) serà la mitjana de les notes dels problemes duts a terme durant les sessions de problemes de l'assignatura. En aquestes sessions de problemes, es durà a terme la resolució de problemes per grups.
L'examen final (Ex)es durà a terme en la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA.
Primera convocatòria ordinària
La qualificació final de l'assignatura dels alumnes i de les alumnes en la primera convocatòria ordinària (maig) s'obtindrà de la següent manera:
Qualificació=0,15* L + 0,1 * Q + 0,1 * P + 0,65 * Ex
Un alumne o alumna es considerarà com presentat en primera convocatòria si es presenta a l'examen final i roman en l'examen durant més de 15 minuts.
Serà necessari obtindre una puntuació mínima de 4 sobre 10 punts en l'examen final (Ex) per a superar l'assignatura.
Segona convocatòria ordinària
En la segona convocatòria ordinària (Juliol), els alumnes o alumnes que hagen suspés la part de pràctiques de laboratori podran recuperar-la mitjançant un xicotet examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. Als alumnes que no els compute nota de pràctiques bé per no haver assistit a alguna de les sessions, bé per no haver presentat alguna de les memòries en el termini estipulat, tampoc els serà avaluada aquesta part en la segona convocatòria.
Respecte a les parts de qüestionaris i problemes, en tractar-se d'elements d'avaluació associats al desenvolupament de l'assignatura, no serà possible recuperar-los en aquesta convocatòria.
Quant a la nota de l'examen (Ex), estarà formada únicament per la nota obtinguda en l'examen final de la segona convocatòria i mantindrà el seu pes total en l'assignatura.
Un alumne o alumna es considerarà presentat en segona convocatòria si es presenta a l'examen final d'aquesta.
La qualificació final de l'assignatura dels alumnes i de les alumnes en la segona convocatòria s'obtindrà de la següent manera:
Qualificació=0,15* L + 0,1 * Q + 0,1 * P + 0,65 * Ex
Serà necessari obtindre una puntuació mínima de 4 sobre 10 punts en la part corresponent a l'examen (Ex) per a superar l'assignatura en aquesta convocatòria.
Revisió d'exàmens davant del professor
Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la seua revisió segons el procediment i les dates que es publiquen, i que es regiran per l'indicat en els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”
Honestedat acadèmica
Tant en l'avaluació pràctica com en els exàmens, s'avalua el treball original i individual de cada alumne o alumna. Per a enriquir l'aprenentatge de cada alumne, no sols està permés sinó que animem a discutir amb altres estudiants de l'assignatura els problemes i els mètodes de resolució relacionats amb els exercicis de classe, però cada estudiant ha d'aportar la seua pròpia solució original als problemes plantejats.
En compliment de la Normativa d’Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, ”l'estudiantat haurà d'abstindre's de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).

I, conforme a l'article 11 d'aquesta:
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.

Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador".

D'aquesta manera, tenint en compte aquests articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran aplicable a tot l'estudiantat implicat en l'incident.