Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova final

80%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura s'obté a partir dels següents elements:
  -Avaluació de pràctiques (Pr), amb un pes relatiu del 10% de tota l'avaluació.
  -Examen parcial de la part de Mecànica, 10% de tota l'avaluació (ExP). L' examen parcial es pot fer en una o vàries sessions, en funció de la evolució del curs i el criteri del professor.
  -Examen teòric-pràctic, amb un pes relatiu del 80% de tota l'avaluació (ExF).
 
L'avaluació de pràctiques (Pr) consistirà en l'elaboració de memòries, observació de l'execució, resolució de casos i qüestionaris. Les dates i les condicions particulars s'anunciaran amb antelació a l'aula virtual. Les pràctiques de laboratori tindran un caràcter de no recuperable, mantenint-se la nota obtinguda per a la primera i segona convocatòria.
En segona convocatòria, la nota de l'examen parcial (ExP) es podrà recuperar dins de l'examen de la prova final de segona convocatòria.
Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10. L'assignatura es considera superada si la nota final és igual o superior a 5.
 
 
Criteris de superació en convocatòries ordinàries
Tant en la primera com en la segona convocatòria ordinàries es demana una qualificació mínima a l'examen final (ExF) de 4,5 punts sobre 10, per a poder ponderar amb la resta d'activitats, de cara al càlcul de la qualificació final de l'assignatura. En cas de no obtindre aquesta qualificació mínima en l'examen final (ExF), la nota final d'eixa convocatòria correspondrà amb la obtinguda en eixe examen final (ExF).
L'alumne o l'alumna es considerarà com presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final.

En la primera convocatòria ordinària, la qualificació final de l'assignatura s'obtindrà de la següent manera:
Qualificació final (1C) = 0,1*Pr + 0,1*ExP + 0,8*ExF(1C)

En la segona convocatòria ordinària, la qualificació final de l'assignatura s'obtindrà de la següent manera:
Qualificació final (2C) = 0,1*Pr + 0,9*ExF(2C)

Criteris de superació en la convocatòria extraordinària
Per a la convocatòria extraordinària es realitzarà un únic examen final teoricopràctic. La qualificació final de l'assignatura en aquesta convocatòria extraordinària serà la nota d'aquest examen.

 

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).
I, d'acord amb l'article 11 de la mateixa:
"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.
Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador".
D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.