Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMARI A DESENVOLUPAR EN CLASSES TEÒRIQUES

TEMA 0. DIBUIX TÈCNIC: SISTEMES DE REPRESENTACIÓ I NORMALITZACIÓ

0.1 Gràfics en el procés de disseny mitjançant dibuixos

El procés de disseny
Gràfics en el procés de disseny
Esborranys
Croquització

0.2 Sistemes de representació referits a un sistema de coordenades cartesianes ortogonal

Fonaments del procés de visualització i els sistemes de representació
Sistema dièdric
Sistemes axonomètrics: axonometria ortogonal i axonometria obliqua
Elements geomètrics. Propietats i representació

0.3 Normalització

Fonaments de la normalització
Materialització dels dibuixos
Sistema multivista: posició de l'objecte i elecció de vistes
Vistes especials, talls i seccions, representacions simplificades i altres convencionalismes
Acotació
Dibuixos de conjunt

TEMA 1. L'ORDINADOR EN EL DISSENY MITJANÇANT DIBUIXOS

1.1 Aplicacions CAD

Definició de CAD
CAD i CADD. Característiques dels sistemes CADD
Aplicacions 2D i 3D: delineació versus modelatge

1.2 Maquinari i interacció en un sistema CAD

Hardware d’un sistema CAD: CPU, dispositius d'entrada i eixida
Interacció en CAD
Interacció i perifèrics

1.3 Entorn i instruments de delineació per ordinador

Entorn de delineació assistida per ordinador
Paper virtual: coordinades, precisió, zoom i enquadrament
Llapis virtual: atributs, figures
Instruments de delineació: instruments de selecció d’entitats
geomètriques, instruments de posicionament o moviment,
ferramentes de comprovació o mesurament,
instruments d’edició

Hàbits per a delinear amb ordinador

1.4 Primitives gràfiques

Concepte de primitiva gràfica. Avantatges
Creació i modificació de primitives
Classificació de primitives: bàsiques, pseudoprimitives i esteses; simples i avançades

1.5 Ordenació i agrupament de figures

Utilitat de l'agrupament de figures
Mètodes de selecció de figures
Permanència de la selecció
Modes d'agrupament permanent de figures: grups gràfics i blocs,
seqüències i cadenes de línies, capes

1.6 Espai de dibuix i espai per a plànols

Concepte: espais de dibuix (model) i plànol (paper).
Vinculació d'espais.

1.7 Sistemes de referència

Concepte i aplicació
Coordenades absolutes i relatives
Coordenades rectangulars i polars

1.8 Transformacions geomètriques en 2D

Definició i aplicació
Transformacions principals en CAD: translació, copia, paral·lelisme,
escalar, simetria, rotació, matriu,
Plantejament gràfic
Plantejament analític. Coordenades homogènies

TEMA 2. REPRESENTACIÓ DE FIGURES

2.1 Representació de plànols

Formats
Escales
Impressió

2.2 Primitives avançades: rètols

Concepte
Creació de rètols: missatge, ubicació, patró
Estils de text
Rètols paramètrics
Rètols simplificats

2.3 Primitives avançades: ratllats

Definició de ratllats
Patrons de ratllats
Creació i edició de ratllats
Ratllats associatius
Ratllats detectables

2.4 Atributs gràfics de les figures

Elecció dels atributs gràfics
Semiologia gràfica
Atributs geomètrics i atributs cosmètics

TEMA 3. EMMAGATZEMATGE DE FIGURES. FORMATS GRÀFICS

3.1 Emmagatzematge de la informació

El problema de la gestió d’informació CAD
Emmagatzematge de dades: a curt i a llarg termini

3.2 Formats d’emmagatzematge de gràfics 2D

Dimensions de les figures i relacions semàntiques
Emmagatzematge de gràfics 2D
Emmagatzematge matricial: propietats, aplicacions i resolució
Emmagatzematge vectorial: propietats
Formats

3.3 Conversió entre formats gràfics

Necessitat de conversió entre formats
Rasterització: pas de vectorial a mapa de bits
Vectorització: pas de mapa de bis a vectorial
Incorporació de rasters en programes CAD

TEMA 4. ACOTACIÓ EN CAD

4.1 Conceptes bàsics d'acotació

Concepte d'acotació
Elecció de cotes: tipus de cotes, seqüència i referències d'acotació
Ubicació de les cotes. Mètodes d’acotació
Representació normalitzada

4.2 Acotació bàsica amb aplicacions CAD

Cotes en CAD
Creació de cotes
Estils d'acotació
Edició de cotes

4.3 Acotació avançada amb aplicacions CAD 

Acotació amb toleràncies dimensionals i geomètriques
Acotació d’altres símbols de fabricació
Acotació associativa
Sistemes CAD paramètrics

TEMA 5. ACOTACIÓ I CORBES

5.1 Corbes en CAD

Concepte. Aplicació. Elements definitoris
Representació de corbes: gràfica i matemàtica 
Corbes fixes davant corbes lliures 
El·lipses 
Corbes paramètriques polinòmiques 
Cadenes o corbes composts. Graus d’encadenament
Splines. Tipus: grau i ordre, interpolades i ajustades, pesos

TEMA 6. DIBUIXOS D'ENGINYERIA ASSISTITS PER ORDINADOR

6.1 Organització i gestió de fitxers CAD

Organització dels plànols: dibuixos de conjunt, llista de materials
Gestió de plànols: versions, recerca
Control d’autoria i accés 
Altres dades de disseny: camps i vincles 
Intercanvi de dades: comunicació entre aplicacions, 
compatibilitat de fitxers, visors, Autodesk 360. Intercanvi Autocad-Inventor.

6.2 Dibuixos d'enginyeria i CAD

El CAD en la enginyeria: fases del disseny.
Programes CAD dedicats 3D i 2D

TEMA 7. MODELAT GEOMÈTRIC TRIDIMENSIONAL

7.1 Tècniques de modelatge geomètric

Tècniques de modelat: Models alàmbrics, de superfícies i GCS.

Geometria constructiva de sòlids

Creació de primitives elementals.

Creació de primitives des perfils paramètrics.

Restriccions geomètriques, numèriques i algebraiques.

Escombrats (lineals, curvilinis, de revolució)

Operacions booleanes

Arbre del model

 

7.2 Sistemes de referència en 3D

Sistemes de referència. Aplicació a 3D

Operacions de treball: punts, eixos i plans

Sistemes predefinits i auxiliars

 

7.3 Modelatge específic

Modelatge basat en elements característics

Tipus d'elements característics o features

Elements roscats, peces estàndard, llibreries

Altres tècniques: buidatge i engrossit

 

7.4 Extracció de plànols de disseny

Configuració dels plànols

Creació dels plànols: vistes, talls

Exportació i retoc de plànols

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES AMB AUTOCAD I INVENTOR

1) Maneig bàsic d'AutoCAD

Entorn de treball, ajuda, ús de perifèrics, configuració bàsica de l'arxiu. Referències geomètriques i altres instruments, dibuix (línies, cercles, polígons, polilínies, ...) i edició d'elements (retallar / allargar, simetries, còpies, matrius ...). Plantilla de dibuix. Propietats d'elements, capes, mètodes de selecció d'elements, grups i blocs. Eines de mesura i comprovació. Pinçaments. Personalització de l'entorn.

 

2) Creació de plànols.

Recordatori de plànols tècnics (vistes i talls). Espai paper i presentacions. Formats. Finestres gràfiques. Textos: creació, edició. Ombrejats. Recursos per indicació de vistes i talls. Plans tècnics: recordatori representació de rosques i vistes particulars.

 

 3) Ajudes per axonomètric

Recordatori representacions axonomètriques. Dibuix axonomètric en CAD. Creació d'axonometries a partir de models 3D

 

 

4) Formats gràfics. Intercanvi d'informació entre programes

Incorporació de formats ràster. Intercanvi de formats vectorials. Obtenció de vistes a partir de models 3D creats a Inventor. Retoc de plànols

 

5) Acotació. Representació. Elecció de cotes i edició.

Plànols tècnics: recordatori representació i elecció de cotes. Estils i paràmetres d'acotació, creació i edició cotes. Acotació amb toleràncies dimensionals i geomètriques. Creació de detalls a escala amb acotació.

 

6) Representació de plànols de conjunt.

Plans tècnics: recordatori sobre representació de conjunts i elecció de vistes. Configuració, creació, edició i estils de taules i de directrius. Camps i referències externes. Llibreries de blocs. Ús de blocs paramètrics, dinàmics i amb opcions de visibilitat.

 

7) Corbes.

El·lipses, hèlixs, splines. Creació de corbes a partir de polilínies.

 

8) Maneig bàsic d'Autodesk Inventor

Delineació de perfils paramètrics. Restriccions geomètriques, numèriques i algebraiques. Parametrització de perfils importats.

Visualització i orientació de models 3D: estils de representació, vistes predefinides, viewcube.

Creació de models bàsics: Primitives bàsiques. Modelatge amb operacions: extrusió, revolució. Operacions booleanes. Arbre de el model.

 

9) Modelatge avançat amb Autodesk Inventor

Modelat de peces complexes, buidats i engruixits.

Ús de plànols i eixos de treball auxiliars.

Ús de features: nervis, arrodoniments, xamfrans, forats i rosques

Peces estàndard.

 

10) Plànols amb Autodesk Inventor

Creació i edició de plànols a partir de models 3D: vistes principals i talls, acotació.

Exportació de plànols.