Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. FONAMENTS DE L'EXPRESSIÓ GRÀFICA

1.1. Fonaments de l'Expressió Gràfica.

Concepte d'Expressió Gràfica.
Gràfics en l'enginyeria.

1.2. Fonaments de la normalització.
Concepte de normalització.
Finalitats i avantatges.
Classificació de les normes.
Normes Espanyoles.

1.3. Fonaments del procés de visualització i dels sistemes de representació.

Transformació del món real al món geomètric pla.
Procés de projecció-secció.
Projecció central i projecció paral·lela.
Projecció ortogonal i projecció obliqua.
Paràmetres generals de la projecció.
Invariants de la projecció.
Reversibilitat de la projecció: sistemes de representació projectius.

1.4. Sistema dièdric.
Conceptes bàsics i nomenclatura.
Triedre de referència.
Tercera projecció.

TEMA 2. PRINCIPIS GENERALS DE REPRESENTACIÓ

2.1. Presentació dels dibuixos.

Codificació dels elements geomètrics.
Línies: tipus i aplicacions.
Formats.
Escales Normalitzades.
Escriptura.
Diferències fonamentals entre normes.

2.2. Representació normalitzada
Sistema multivista.
Posició de l'objecte a representar.
Elecció de vistes.

2.3. Croquització
.
Importància de les formes i les proporcions.
Orientació i moviment del paper.
Utilització de plantilles.
Utilització de construccions auxiliars.
Utilització de la fotocopiadora: escalat i muntatge.

TEMA 3. CONVENCIONALISMES DE LA REPRESENTACIÓ

3.1. Convencionalismes.

Definició
Classificació

3.2. Vistes especials normalitzades.
Necessitat de vistes especials.
Vistes particulars.
Vistes parcials.
Vistes locals.
Altres vistes especials.


3.3. Talls i seccions normalitzats.
Definició
Ombrejats
Indicació dels plànols de tall
Talls. Classificació.
Excepcions en el tall.
Seccions. Classificació.

3.4. Altres convencionalismes.
Representacions simplificades: Interseccions simplificades i fictícies
Representacions simplificades: Elements repetitius
Informació complementària: Contorn primitiu
Informació complementària: Parts contigües
Informació complementària: Cares planes sobre peces de revolució.
Representació convencional de peces estandarditzades

TEMA 4. ACOTACIÓ DELS DIBUIXOS TÈCNICS.

4.1. Acotació. Fonaments.

El problema de mesurar.
Elements d'acotació i excepcions.
Cotes i indicacions especials.
Símbols complementaris.

4.2. Acotació. Mètodes.
Classificació de les cotes.
Seqüència d'acotació.
Disposició de les cotes. Referències i ubicació.
Mètodes.
Introducció a l'acotació estandarditzada.

TEMA 5. DIBUIXOS DE CONJUNT.

5.1. Conjunts i especejaments.

Definició.
Principis de representació.
Convencionalismes en dibuixos de conjunt.
Especificació de components.
Materials.
Classificació dels dibuixos.
Organització dels dibuixos.

5.2. Representació d'unions fixes desmuntables i no desmuntables.
Elements estandarditzats.
Classificació d'unions. Sistemes d'unió fixes desmuntables.
Rosques i unions roscades.
Unions per ajust amb elements desmuntables: passadors, xavetes, fleixos, etc.
Unions fixes no desmuntables. Introducció. Definició. Classificació.
Unions soldades i pegades.
Unions per modelo o armat.
Unions per conformat amb elements no desmuntables reblons, grapes, etc.

5.3. Representació d'unions mòbils.

Representació
Unions elàstiques: molls i ressorts.
Unions lliscants: guies.
Unions giratòries: frontisses, juntes cardan, rodaments, engranatges, corretges i cadenes de transmissió, estries

TEMA 6. DIBUIXOS D'ENGINYERIA: REPRESENTACIONS ESPECÍFIQUES DE REQUISITS FUNCIONALS I FABRICACIÓ

6.1. Signes superficials.

Especificacions de fabricació. Representació de processos de fabricació.
Acabats superficials. Rugositat superficial. Definició. Mesurament.
Acabats superficials. Representació.
Tractaments superficials: moletejat..

6.2. Toleràncies dimensionals.
Definició, paràmetres.
Magnitud i posició de la zona de tolerància.
Tolerància general dimensional.
Verificació.

6.3. Ajustos.
Concepte.
Representació.
Selecció: classe, paràmetres, sistema, ajustos preferents.

6.4. Toleràncies geomètriques. 
Concepte.
Representació.
Tolerància general geomètrica


TEMA 7. DIBUIXOS D'ENGINYERIA.
7.1. Representacions funcionals d'equips i instal·lacions industrials.
Representacions esquemàtiques: Introducció i antecedents
Representacions esquemàtiques: Justificació
Esquemes: Definició i propietats
Símbols: Definició. Normes. Aspectes bàsics.
Recomanacions


7.2. Altres representacions gràfiques industrials.

Introducció
Plànols de dissenys industrials: Mobiliari, estris domèstics, realisme.
Plànols d'enginyeria civil.
.