Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'organització, seqüenciació i temporalització de les activitats, els recursos utilitzats i les accions entre els participants del procés d'ensenyament aprenentatge s'han dissenyat i organitzat de la següent manera. Considerem que les activitats són la manera activa i ordenada de dur a terme el procés d'ensenyament aprenentatge en el qual conflueixen les accions del professorat i alumnat. En conseqüència el desenvolupament de l'assignatura es fonamenta en la concertació de dos tipus d'activitats:

Activitats d'ensenyament

Ensenyaments teòrics: Es realitzen en gran grup. Consisteixen en l'explicació dels fets, conceptes i principis del dibuix tècnic aplicat al tema en qüestió. Són classes imprescindibles per al desenvolupament posterior de les sessions pràctiques.

Ensenyaments pràctics: Es realitzen posteriorment a la classe teòrica en petit grup o individual. Són sessions molt dinàmiques. Consisteixen en el desenvolupament d'exercicis pràctics de casos reals. Es realitzen un número diferent d'exercicis per sessió segons dificultat i al final de cadascun s'explica la solució. Permeten a l'alumne una autoavaluació de la seva comprensió del tema i al professor una guia per reorientar el procés instructiu de cadascun. Són activitats necessàries per a l'eficaç aprenentatge.

Tutoria: Són sessions individuals. És molt recomanable que l'assistència a la tutoria es desencadeni a partir de la dificultat sorgida en la realització d'alguna activitat. L'experiència del professorat permet diagnosticar la dificultat detectada i acomodar el tipus d'intervenció necessària. És recomanable que l'alumnat anote les dificultats que sorgisquen i el problema concret en el que es donen, per a conseguir una eficaç ajuda.


       Activitats pràctiques


       Per complir amb la càrrega pràctica que correspon a l'assignatura s'estableixen quatre tipus d'activitats:


       Activitats de desenvolupament: Són aquelles que permeten aplicar els conceptes i procediments nous. S'executen amb posterioritat a la classe teòrica i es desenvolupen durant les classes pràctiques o en treball personal. L'alumnat disposa d'enunciats que es treballen en classes pràctiques i enunciats addicionals, aportats a classe o disponibles en els recursos bibliogràfics, per incidir en el treball personal d'aplicació de conceptes i interiorització de el coneixement.


       Activitats de consolidació: Permeten contrastar el que s'ha adquirit per l'alumne o alumna. Es realitzaran diferents activitats o pràctiques que han de realitzar a casa. En total aporta un 15% de la qualificació final de l'assignatura.


       Activitats d'ampliació: Permeten l'aplicació dels conceptes i coneixements adquirits a un cas real. Es concreten en el desenvolupament gràfic d'un producte quotidià. Contribueixen un 10% de la qualificació final de l'assignatura.


       Activitats d'avaluació: Constitueixen els coneguts com exàmens teòric-pràctics que permeten validar l'abast dels resultats esperats. Contribueixen amb el 75% de la qualificació final de l'assignatura Aquest 75% s'obté mitjançant avaluació contínua en diferents exàmens teòric-pràctics (avaluables) realitzats al llarg de el curs, equivalents a l'examen teòric-pràctic final. L'alumnat que mitjançant avaluació contínua superin l'assignatura, tenint en compte les activitats d'avaluació (75%), les de consolidació (15%) i les d'ampliació (10%), no necessitaran presentar-se a la convocatòria final.

Les hores d'activitats planificades en aquesta guia docent com no presencials inclouen la realització a casa de més activitats de desenvolupament que les realitzades a classe, les activitats de consolidació, les d'ampliació i la preparació d'exàmens.

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat/organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau.