Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED2062 - Topografia, Replantejos i Sistemes d'Informació Geogràfica

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG02 - Treball en equip.

CG08 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar alçaments de plans en solars i edificis.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ME02 - Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació.

ME03 - Aptitud per a treballar amb la instrumentació topogràfica i procedir a l'alçament gràfic de solars i edificis, i el seu replanteig en el terreny.

ME10 - Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.

ME28 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

UJI09 - Capacitat d'ús de sistemes d'informació geogràfica (SIG), anàlisi d'informació espacial, edició de dades i mapes geogràficament referenciats.

Resultats d'aprenentatge

UJI09 - Conèixer i ser capaç d'utilitzar eines d'informació geogràfica (SIG) en l'àmbit de la matèria.

ME28 - Ser capaç de redactar documents gràfics de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.

ME10 - Ser capaç d'intervenir en la rehabilitació d'edificis en l'àmbit de la matèria.

ME03 - Ser capar d'utilitzar instruments topogràfics per a realitzar alçaments i replantejos de solars i edificis.

ME02 - Produir representacions d'edificació basades en diferents projeccions planes.

CG08 - Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques en l'àmbit de la matèria.

CG02 - Participar i col·laborar activament en les tasques de l'equip i fomentar la confiança, la cordialitat i l'orientació a la tasca conjunta.

CG01 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats de manera multidisciplinària.