Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2006 - Anatomia del Moviment Humà (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Treball presencial:
- SESSIONS TEÒRIQUES: Classes Magistrals impartides pel professorat. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes del 1-18.
- SESSIONS PRÀCTIQUES (LABORATORI) Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'exposaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes s'agruparan en grups de 5-6, repartits en diferents taules i amb les anotacions i coneixements impartits en classe intentaran resoldre una tasca/problema.
- SEMINARIS: Treball pràctic dirigit en grups reduïts. Mitjançant aquest procés, l'alumnat adquirirà els coneixements pràctics essencials en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Durant aquest treball es prevaldrà el desenvolupament de capacitats cooperatives per part de l'alumnat en un treball pràctic en grup, amb vista a extraure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seua formació i treball personal.
-TUTORIES: Tutories indiviudals o en xicotet grup per a contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació de l'assignatura.

Treball no presencial:
- Estudi personal de l'alumnat. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumnat no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.
- Preparació i resolució d'activitats derivades de les sessions pràctiques i seminaris.
En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés avaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.