Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1842 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Redacció i contingut del projecte

60%

Presentació i defensa pública de la memòria del treball final de grau

30%

Avaluació del tutor del projecte

10%

Criteris de superació

La qualificació tindrà en compte la redacció i contingut tècnic del Treball o Projecte (60% de la nota final), l'avaluació del tutor del Treball fi de grau (10% de la nota final) i la presentació i defensa pública del mateix davant el tribunal (30% de la nota final). No obstant això, s'estableixen una sèrie de criteris seqüencials i d'obligat compliment per a la superació de l'assignatura. En primer lloc, s'haurà de superar l'avaluació de la memòria del TFG, si no se supera aquesta part no es tindrà en compte l'avaluació del tutor del projecte ni es podrà realitzar la presentació i defensa pública del TFG. Una vegada superada l'avaluació de la memòria s'haurà de realitzar obligatòriament la defensa pública per a superar l'assignatura.

El tribunal serà anomenat en cada convocatòria per la vice direcció de l'ESTCE responsable de la titulació i per la coordinació de les pràctiques externes i TFG. Serà eixa coordinació la que es responsabilitzarà de publicar en l'Aula Virtual de l'assignatura el dia, hora i lloc de la defensa dels TFG.

Estan previstes dos convocatòries per a la defensa dels treballs, una al febrer i una altra al juliol després de la finalització dels períodes d'exàmens. Així mateix, es podrà realitzar un altre període de defensa extraordinari dels TFG durant el mes d'Octubre després d'una petició raonada de l'estudiant o l'estudiant i l'autorització del tutor o tutora que s'entregarà a la coordinació de l'assignatura.

Per a optar a elles, l'estudiantat ha d'entregar, almenys 15 dies abans de la data de defensa, una versió del treball juntament amb l'autorització del tutor o tutora mitjançant registre electrònic dirigit al Departament de Ciències Agràries i del Medi natural. A més, el treball en format PDF i l'autorització per al repositori degudament emplenada i signada seran introduïts en l'espai habilitat a l'Aula Virtual.

Es constituirà el tribunal que estarà format per professorat del GIAMR. Els membres del tribunal avaluaran de forma independent la memòria del TFG presentada per l'estudiantat i li comunicaran la nota d'aquesta memòria a la persona encarregada de la coordinació de Pràctiques externes i TFG. Des de la coordinació, es calcularà la mitjana de les notes comunicades pel Tribunal i si la mitjana supera el valor de 4, l'alumnat podrà realitzar la defensa pública del TFG davant aquest tribunal. Si el valor és menor a 4 serà comunicat a l'estudiant amb antelació a la data prevista per a la defensa oral. En aquest cas, al no superar la part de redacció i contingut del TFG la nota mínima establida no podrà optar a la defensa oral i la qualificació en aqueixa convocatòria serà l'obtinguda en la primera fase. En el cas que el TFG no haja superat la primera fase, i sempre que l'alumnat no canvie de temàtica de TFG, el tribunal proposat per a la següent convocatòria en la qual es presente aqueix TFG serà preferentment el mateix.

Superada la primera fase es passarà a la segona i el TFG serà avaluat pel tribunal en exposició pública, que no haurà de superar els 15 minuts. Després de l'exposició, l'estudiantat haurà de contestar a les qüestions formulades pels membres del tribunal.