Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1841 - Postrecol·lecció i Indústries Agroalimentàries

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

L'avaluació contínua de l'assignatura representa el 50% de la nota i es compon de:

  • Pràctiques de l'assignatura (15%). L'assistència a les pràctiques és obligatòria i la seua no realització implica no superar l'assignatura. Serà necessària la qualificació d'un 5 en les pràctiques per a poder aprovar l'assignatura.
  • Activitats de classe (15%). comentari d'articles, activitats derivades de seminaris, activitats pràctiques realitzades al aula
  • Treball de l'assignatura i presentació oral (20%).

La nota de l'avaluació contínua es mantindrà per a la primera i segona convocatòria

La part teòrica de l’assignatura suposa el 50% restant de la nota. Aquesta part s’avaluarà mitjançant exàmens parcials al llarg del curs, i la seua mitjana donarà la nota final. Per a que aquests exàmens parcials puguen ser amitjanats serà necessari que en cadascun d’ells s’obtinga una nota igual o superior a 4 sobre 10. Serà necessària una qualificació mitjana de 5 per tal d’aprovar l’assignatura. En cas de no realitzar o no superar els parcials, es realitzarà una prova escrita, de complexitat similar als exàmens parcials, sent necessari igualment una nota de 5 per tal d’aprovar l’assignatura.

Un/a estudiant es considera presentat/da a una convocatòria si es presenta a la prova final de l’assignatura en dita convocatòria o si s’ha presentat al 50% dels exàmens parcials.

Un/a estudiant es considera No Presentat/da (NP) a una convocatòria si no es presenta a l’examen final de l’assignatura o es presenta a menys del 50% dels exàmens parcials, encara que s’haja presentat a alguna o totes les proves d’avaluació continua.