Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

L'avaluació serà contínua i es farà sumant els punts de les diferents activitats proposades pel professorat i l'estudiantat. A cada activitat se li ha assignat un valor diferent.

L'avaluació queda com es mostra a continuació:

Examen de teoria: Valdrà fins a 35 punts i consistirà en un examen escrit de preguntes sobre la totalitat dels continguts teòrics de l'assignatura. Per a superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 5
sobre 10. El sistema de recuperació d’aquesta part del temari serà un examen anàleg al descrit.

Exàmens de pràctiques i problemes: Valdran fins a 20 punts, i consistiran en un examen escrit a base de preguntes breus sobre la pràctica, o bé un informe, segons el tipus de sessió. Per a superar cada examen/informe,
caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10. El sistema de recuperació d'aquesta activitat serà un examen sobre les pràctiques no superades on caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10.

Treballs de curs: La part d'exposició i resum tindran un valor de fins a 20 punts. Seran treballs que realitzarà l'estudiantat sobre els temes que es pacte amb el professorat. Es concertarà cita de tutoria on s'avaluarà el grau de
preparació del treball i la capacitat de síntesi dels continguts. Posteriorment, es farà una presentació Powerpoint d'un quart d'hora dins de l’horari lectiu, i anteriorment s’haurà lliurat un resum escrit del contingut del seminari que estarà a disposició de tot l'estudiantat. En cas de no superar aquest treball, els estudiants tindran una nova oportunitat el curs següent.

Tutories: Estaran relacionades amb els treballs de curs i els horaris quedaran fixats per a cada grup d'estudiants en funció del treball a realitzar. Valdrà un màxim de 5 punts i en cap cas serviran per aprovar
l'assignatura. En cas de no superar aquesta part del temari, els estudiants tindran una nova oportunitat el curs següent.

Col·lecció d'insectes d’interès agrícola: cada estudiant haurà de preparar una col·lecció d'insectes. Valdrà un màxim de 20 punts i en cap cas servirà per a aprovar l’assignatura. Caldrà lliurar-la en la data pactada anterior a la de l’examen final.

En cas que un estudiant no obtinguera els punts necessaris per a superar la matèria, ja siga per no haver fet alguna de les activitats, o per no haver-ne superat alguna, es considerarà la possibilitat que repetisca
la/es part/s implicada/es, o, haurà d'examinar-se dels continguts de tot el temari, fins i tot de les pràctiques. En aquest cas, per a superar la matèria, caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10.

Es considerarà com a presentat a la convocatòria qualsevol estudiant que s’haja examinat almenys de teoria (35 punts)  i que juntament amb alguna altra part de l’assignatura represente l’equivalent a 50 dels 100 punts
de la seua valoració total.