Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1833 - Paisatgisme i Projectes de Restauració Ambiental i Paisatgística

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Exàmen

45%

Criteris de superació

L'avaluació consta de dos tipus de proves, exàmens escrits i avaluació contínua de les visites pràctiques i del treball de curs tutoritzat. Es realitzarà sumant punts de les diverses proves proposades.

L'avaluació queda com es mostra a continuació:

A) Exàmens escrits. L'examen de teoria consisteix en una prova escrita amb preguntes sobre els continguts teòrics dels temes. Valdrà fins a 4,5 punts del total de la nota. És obligatori realitzar-lo per a superar l'assignatura. Per a superar aquesta part cal obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10. La recuperació d'aquesta part, en la segona convocatòria del curs, es realitzarà amb un examen semblant al descrit.

B) Avaluació contínua.

B1) Activitats d'aula per a l'aplicació de conceptes explicats en teoria. Es realitzaran tres treballs d'aula asignats als alumnes per grups. Estos treballs valdran 2 punts del total de la nota de l'assignatura (0.2, 0.9 i 0.9 punts respectivament).

B2) Eixides pràctiques. S'avaluaran de manera contínua després de cada una. Els i les alumnes han de presentar un qüestionari contestat amb preguntes referents a la visita realitzada. Aquesta avaluació valdrà fins a 1 punt del total de la nota (0,5 punts cada eixida). Per a poder aprovar la part pràctica és obligatori presentar els qüestionaris.

B3) Treball de curs tutoritzat. Es basa en la resolució d'un cas pràctic de valoració paisatgística i/o proposta d'actuacions correctores per al manteniment de la qualitat del paisatge estudiat. És obligatori realitzar-ho per a superar l'assignatura. Tindrà un valor de fins a 2,5 punts (1,5 + 1). Per a superar aquesta part cal obtenir una puntuació mínima de 5 sobre 10. S'avaluarà l'estructura del projecte presentat, els tipus de decisions que s'hi han pres i la qualitat de les solucions que es proposen. Aquesta part de l'avaluació val 1,5 punts i es realitza tant de manera contínua en les tutories com en el moment de presentació del treball en classe. A més, durant la presentació, els i les alumnes han de justificar totes les decisions adoptades. Aquesta part de defensa val 1 punt i s'avalua de la mateixa manera que la part de contingut. Les tutories estan relacionades amb la realització del treball de curs. En les mateixes es valorarà la preparació del treball, la consideració de diverses alternatives i la capacitat de síntesi de continguts. Si no se supera aquesta part, per a la segona convocatòria del curs, s'ha de realitzar un nou treball de curs amb un altre supòsit pràctic.

En el cas que un estudiant o una estudianta no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, per no haver realitzat alguna de les activitats o no haver superat alguna, es considerarà la possibilitat que repetisca la part o les parts implicades o, en el pitjor dels casos, haurà de realitzar un examen teòric, un de pràctic i un nou treball de curs. En aquest cas, per a superar l'assignatura, haurà d'obtenir una nota mínima de 5 sobre 10.

Es considerarà presentat a la convocatòria qualsevol estudiant o estudianta que s'haja examinat d'alguna de les parts principals de l'assignatura (teoria, pràctiques o treball de curs).