Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1826 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

    La metodologia didàctica que s'utilitzarà en l'assignatura de Recursos Hídrics, Gestió Ambiental i Ordenació del Territori consistirà en classes teòriques, classes pràctiques (problemes i pràctiques de laboratori), ensenyança no presencial (resolució d'una col·lecció de problemes) i tutories en grups reduïts.

Les sessions teòriques (24% del temps de l'assignatura) consistixen en classes magistrals en què s'expliquen els conceptes bàsics i les lleis que regixen el flux de l'aigua en mitjans naturals, així com els fonaments per a la gestió de recursos hídrics convencionals i no convencionals i de la comprensió dels processos contaminants associats a l'activitat agrícola. Així mateix, s'enunciaran les premisses bàsiques per a la gestió sostenible dels recursos i per a l'ordenació del territori (36 hores). Estes exposicions estaran basades en la bibliografia bàsica i es recolzen en presentacions amb un gran nombre de gràfics i exemples d'aplicacions pràctiques per a facilitar a l'alumne la comprensió dels conceptes explicats. Estes presentacions estaran disponibles en l'aula virtual de l'assignatura.

Les sessions d'aprenentatge pràctic basat en problemes (2 sessions que representen el 4% del temps de l'assignatura) s'utilitzen per a treballar l'adquisició de competències bàsiques en l'anàlisi dels mecanismes de flux de l'aigua en mitjans porosos i en la interpretació d'assajos de bombament.

Es realitzaren 2 sessions de pràctiques (6.6% del temps de l'assignatura), dos en el laboratori docent.


Les tutories (3.3% del temps de l'assignatura) es realitzaran amb grups reduïts d'alumnes. Es pactarà un horari de tutories amb cada grup (dos sessions) i serà obligatòria la seua assistència. En la primera sessió, els alumnes podran plantejar els dubtes respecte a la resolució de la col·lecció de problemes que se'ls ha assignat. En la segona sessió hauran d'entregar la col·lecció de problemes resolts i explicar la resolució d'un dels problemes de la col·lecció triat a l'atzar. Les tutories serviran també com a instrument d'avaluació contínua de la resolució de problemes. 

El treball independent (60% de temps de l'assignatura) servirà perquè els estudiants revisen i estudien els continguts teòrics, preparen i repassen les sessions pràctiques, realitzen els problemes de curs, preparen les seues sessions de tutories i els exàmens.

Finalment, l'examen teòric/pràctic (2%de temps de l'assignatura), junt amb l'avaluació contínua, permetrà determinar el grau de consecució dels resultats d'aprenentatge plantejats.