Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1826 - Recursos Hídrics, Gestió Sostenible i Ordenació del Territori

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

L'avaluació constarà de dos tipus de proves, exàmens escrits i avaluació  contínua de pràctiques i dels problemes de curs tutoritzats. Es realitzarà sumant punts de les diferents proves propostes. L'avaluació queda com es mostra a continuació:

A) Exàmens escrits.  

L'examen de teoria consistirà en una prova escrita amb preguntes sobre els continguts vistos en tots els temes. Valdrà fins a 7 punts del total de la nota. És obligatori realitzar-ho per a superar l'assignatura. Per a superar esta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. La recuperació d'esta part, en la segona convocatòria del curs, es realitzarà amb un examen semblant al descrit.

B) Avaluació continua.

B1) Pràctiques. Les pràctiques 1 i 2 s'avaluaran de forma contínua al finalitzar les respectives sessions. Els alumnes hauran de presentar obligatòriament els resultats obtinguts al realitzar la pràctica o bé un informe que els reflectisca per a poder aprovar la part pràctica. Esta part valdrà fins a 1 punt del total de la nota. Donades les característiques d'esta pràctica, si no es realitza durant el curs no es podrà recuperar.

B2) Resolució d'una col·lecció de problemes de curs (entre 5 i 10). Es basarà en els continguts dels temes 5, 6 i 7. És obligatori realitzar-los i entregar-los per a superar l'assignatura. Tindrà un valor de fins a 2 punt i s'avaluarà de forma contínua. Per a superar esta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. Les tutories estan relaciones amb la realització de la col·lecció de problemes. Seran obligatòries. Es pactarà l'horari d'assistència a 2 sessions, la primera per a la resolució de dubtes i la segona per a entregar la col·lecció de problemes resolts i explicar la realització d'un d'ells triat a l'atzar. L'assistència a les tutories de resolució de problemes es valorarà amb 0.5 punts, l'entrega de la col·lecció de problemes resolts amb 0.5 punts i l'explicació del problema a l'atzar amb 1 punt. En cap cas la nota obtinguda en tutories servirà per a aprovar l'assignatura. Si no s'assistix a tutories la puntuació d'esta part no es podrà recuperar.

Si no es supera esta part, per a la segona convocatòria del curs, s'haurà de resoldre una nova col·lecció de problemes.

En el cas que un estudiant no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, per no haver realitzat alguna de les activitats o no haver superat alguna/s d'ella/s, es considerarà la possibilitat que repetisca la part/s implicada/s o en el pitjor dels casos haurà de realitzar un examen teòric, un pràctic i una nova col·lecció de problemes. En estiga cas, per a superar l'assignatura haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10.

Es considerarà presentat a la convocatòria qualsevol estudiant que s'haja examinat d'alguna de les parts principals de l'assignatura (teoria, pràctiques o problemes).