Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1824 - Propagació i Sanejament de Material Vegetal. Vivers

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Exàmen

50%

Criteris de superació

L'avaluació serà continuada i s'efectuarà sumant els punts de les diferents activitats proposades pel professorat. Cada una de les activitats s'avaluarà de manera independent, tenint cada una d'aquestes un valor diferent. S'ha de superar cada una de les parts per a aprovar l'assignatura, per aixó es necessari obtindre almenys un 50% dels punts asignats a cada part. La nota final de cada estudianta o estudiant es calcularácom es detalla a continuació:


Examen de teoria: Valdrà fins a 5 punts. Constará de dos parts, un examen  escrit de preguntes sobre la totalitat dels continguts teòrics de l'assignatura que tindrà un valor de 3,5 puntos i un examen de problemes que tindrà un valor de 1,5 punts. Per a superar l'examen de teoria cal obtindre una puntuació minima del 50 % en cada part. El sistema de recuperació d'aquesta part del temari serà un examen anàleg al descrit.  


Exàmens de pràctiques: Valdran fins a 1,5 punts, i consistiran en un examen escrit a base de preguntes breus sobre la pràctica, o bé un informe, segons el tipus de pràctica. Per a superar cada examen/informe, caldrà obtindre una nota mínima de 5 sobre 10. El sistema de recuperació d'aquesta activitat serà un examen sobre les pràctiques no superades on caldrà obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10.

Treball (cas pràctic): La part d'exposició i resum tindrà un valor de fins a 1,5 punts. El professorat concertarà cita amb l'alumnat per a realitzar una tutoria on s'avaluarà el grau de preparació del treball i la capacitat de síntesi dels continguts. Posteriorment, es farà una presentació en Powerpoint.
 
Tutories: Estaran relacionades amb els treballs de curs i els horaris quedaran fixats per a cada grup d'estudiants en funció del treball a realitzar. Valdran un màxim de 0,5 punts. També es poden pactar tutories si l'alumnat prepara alguna activitat lliure.   

En aquest apartat també s'avaluaran altres activitats com les preguntes en l'aula virtual i altres activitats relacionades amb publicacions cientificotècniques, llibres,  documentals, notícies, etc., relacionats amb els continguts teoricopràctics de l'assignatura. D'aquestes tasques lliures, l'alumnat podrà realitzar un màxim de 2, que tindran un valor màxim de 1,5 punts i que en cap cas serviran per a aprovar l'assignatura.

En el cas que un estudiant o estudianta no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, es preveu la possibilitat que repetisca la o les parts suspeses, o que s'examine dels continguts de tot el temari, incloent-hi les pràctiques. En aquest cas, per a superar la matèria, caldrà obtindre una nota mínima de 5 sobre 10.
 
Es considerarà com a presentat a la convocatòria qualsevol estudiant o estudianta que s'haja examinat almenys de teoria.