Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1823 - Fonaments d'Hidràulica i Maquinària

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

L'assignatura està composta de dues parts diferenciades: fonaments d'hidràulica i fonaments de maquinària. La qualificació global de l'assignatura s'obtindrà ponderant les qualificacions d'aquestes dues parts amb un pes del 50% cadascuna.

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria, l'obtenció de qualificacions de cada part s'obtindrà com segueix:

Primera convocatòria

• Qualificació de hidràulica: s'obtindrà promediando la qualificació de pràctiques de laboratori (10%), la qualificació de qüestionaris (20%) i la qualificació de l'examen final (70%)

• Qualificació de maquinària: s'obtindrà promediando la qualificació de pràctiques de laboratori (10%), la qualificació de qüestionaris (20%) i la qualificació de l'examen final (70%)

Segona convocatòria i convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis

• Qualificació de hidràulica: s'obtindrà promediando la qualificació de pràctiques de laboratori (10%), la qualificació de qüestionaris (20%) i la qualificació de l'examen final (70%)

• Qualificació de maquinària: s'obtindrà promediando la qualificació de pràctiques de laboratori (10%) i la qualificació de l'examen final (90%)

En la part d'hidràulica, la qualificació de pràctiques de laboratori (10%) correspon a l'avaluació dels informes lliurats, podent contenir aquests informes la resolució d'un cas genèric o el corresponent a un del annexos del Treball Final de Grau de l'alumne.

En totes les convocatòries, és requisit indispensable obtenir una qualificació major o igual a 4 punts sobre 10 en l'examen final de les dues parts. Si no es compleix aquest requisit, la qualificació global de l'assignatura en aquesta convocatòria no superarà els 4.5 punts en cap cas.

Un estudiant es considera "presentat" a una convocatòria si es presenta a l'examen final de la mateixa. En cas contrari, figurarà com a "no presentat" en l'acta d'aquesta convocatòria.

Altres criteris addicionals poden ser incorporats al sistema d'avaluació per tal de corregir situacions excepcionals que puguin donar-se. Si existissin, es comunicaran als estudiants a l'inici de l'assignatura.