Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

I. LA QUÍMICA DE LA VIDA

Tema 1. Medi cel·lular.

1.1. Aigua i soluts.

1.2. Sals minerals.

1.3. Regulació del pH intracel·lular.

1.4. Importància biològica de la regulació del pH.

Tema 2. Components químics de la vida.

2.1. Funció de carbohidrats.

2.2. Funció de lípids.

2.3. Funció de proteïnes.

2.4. Funció d'àcids nucleics.

II. ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE PROTEÏNES

Tema 3. Estructura de proteïnes.

3.1. Nivells d'organització.

3.2. Estructura primària.

3.3. Estructura secundària.

3.4. Estructura supersecundària i terciària.

3.5. Estructura quaternària.

3.6. Estructura nativa.

3.7. Plegament i desnaturalització de proteïnes.

Tema 4. Naturalesa química dels enzims.

4.1. Mode d'acció i centre actiu.

4.2. Classificació i nomenclatura.

4.3. Participació de grups prostètics, coenzims i cofactors en l'activitat enzimàtica.

Tema 5. Cinètica enzimàtica.

5.1. Anàlisi de Michaelis-Menten.

5.2. Mètodes de representació gràfica.

5.3. Inhibició enzimàtica.

5.4. Efecte del pH i la temperatura sobre l'activitat enzimàtica.

Tema 6. Mecanismes moleculars de la regulació enzimàtica.

6.1. Unió reversible del producte final.

6.2. Regulació per proteòlisi.

6.3. Al·losterisme.

6.4. Modificació covalent reversible.

6.5. Proteïnes controladores.

6.6. Regulació de la concentració d'enzim.

III SENYALITZACIÓ CEL·LULAR

Tema 7. Biomembranes i transport.

7.1. Transport a través de les membranes.

7.2. Teoria quimiosmòtica de Mitchell.

7.3. Canals i bombes de membrana.

Tema 8. Cascades de transducció de senyals.

8.1. Recepció, transducció i resposta.

8.2. Resposta de les plantes a senyals interns i externs.

IV. BIOENERGÈTICA

Tema 9. Sistema ATP-ADP.

9.1. Acoblament entre reaccions del catabolisme i l'anabolisme.

9.2. Fonts d'energia i estratègies per a generar ATP.

9.3. ATP-sintasa.

Tema 10. Cadena de transport electrònic respiratòria.

10.1. Reaccions biològiques d'oxidació-reducció.

10.2. Coenzims i proteïnes implicades.

10.3. Transportadors electrònics.

10.4. Altres transportadors mitocondrials. Inhibidors metabòlics i desacoblants.

Tema 11. Cadena de transport electrònic fotosintètica

11.1. Fotosíntesi.

11.2. Pigments fotosintètics.

11.3. Fotosistemes.

11.4. Organització dels transportadors fotosintètics.

V. Metabolisme intermediari

Tema 12. Metabolisme intermediari.

12.1. Introducció.

12.2. Anabolisme d'hidrats de carboni.

12.3. Anabolisme de lípids.

12.4. Anabolisme de proteïnes i nucleòtids.

12.5. Hidrogenasses i reductases.

Tema 13. Acetil coenzim-A.

13.1. Piruvat deshidrogenasa (PDH).

13.2. Cicle de Krebs i regulació metabòlica.

Tema 14. Metabolisme de carbohidrats.

14.1. Glucòlisi.

14.2. Rutes alimentadores de la glucòlisi.

14.3. Alternatives del piruvat.

14.4. Regulació de la glucòlisi.

14.5. Altres rutes d'utilització de la glucosa.

14.6. Gluconeogènesi.

14.7. Cicle de Calvin i síntesi de midó.

Tema 15. Metabolisme d'àcids grassos i compostos nitrogenats.

15.1. Metabolisme d'àcids grassos.

15.2. Metabolisme d'aminoàcids.

15.3. Metabolisme d'àcids nucleics.

Tema 16. Metabolisme secundari.

16.1. Terpenoides.

16.2. Fenilpropanoides.

16.3. Alcaloides.

VI. METABOLISME INFORMACIONAL.

Tema 17. Replicació.

17.1. Característiques de la replicació.

17.2. Enzims de la replicació.

17.3. Replicació en procariotes i eucariotes.

17.4. Reparació de l'ADN.

Tema 18. Transcripció.

18.1. RNA-polimerases.

18.2. Maduració del RNA.

Tema 19. Traducció.

19.1. Característiques del codi genètic.

19.2. Components de la traducció.

19.3. Etapes de la traducció.

19.4. Processament post-transcripcional del RNAm.

VII METODOLOGIA EN BIOQUÍMICA

Pràctica I. Propietats cinètiques d'enzims: tirosinasa de xampinyó.

Pràctica II. Propietats de les proteïnes i mètodes de purificació. Electroforesi en gel de poliacrilamida.

Pràctica III. Respiració cel·lular.