Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

A) Especificar la nota mínima de cada una de les proves o globalment que s'exigix a l'alumnat per a superar l'assignatura.

B) Especificar quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.

Examen:

Prova final de teoria (Obligatori). Comprén els continguts teòrics dels temes 7-11 i suposa un 30% de l'avaluació total. Puntuació mínima per a considerar-ho aprovat 1.5/3

Prova aula virtual. Temes 1-6. (Obligatori). 30 % de la nota final. Puntuació mínima 1.5/3

Avaluació contínua:

Presentació i apunts. Tems 9-11 (Obligatori). 20 % de la nota final. Puntuació mínima 1/2

Resolució de problemes. (Optatiu). 5 % de la nota final. Puntuació mínima 0.25/0,5

Memòria dels pràctiques de laboratori (Obligatori). 10% de la nota final. Puntuació mínima 0.5/1

Tutories (Obligatori). 5% de la nota final. Puntuació mínima 0.25/0.5

L'estudiant és considerarà presentat si acudix a la prova final o contesta un 50% dels preguntes de l'Aula Virtual.

Per a superar l'assignatura en la segona convocatòria es realitzarà un examen escrit amb dues parts:

- Apartat A: preguntes relacionades amb els continguts dels temes 1-11 (70%)

-Apartat B: preguntes relacionades amb els continguts de les sessions pràctiques i porblemes (30 %)