Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1872 - Recursos de Didàctica de l'Educació Física per a Educació Primària

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques.

30%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics.

30%

Resolució d'exercicis i problemes.

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes).

10%

Criteris de superació

L'assignatura ofereix dos models d'avaluació en funció de la disponibilitat i interés de l'alumnat per a assistir a les activitats pràctiques obligatòries que es desenvoluparan.

 

Opció A: Model d'avaluació contínua

L'alumnat que puga realitzar un seguiment habitual de l'assignatura (80% de les sessions pràctiques) podrà acollir-se a aquesta opció d'avaluació, que està dividit en 4 grans apartats. Cada apartat tindrà un valor relatiu respecte a la qualificació final i podrà estar compost per diferents subapartats en funció de les característiques de l'alumnat i del desenvolupament de l'assignatura. Apartat 1: Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics 30% (recuperable). Apartat 2: Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 10% (recuperable). Apartat 3: Observació/execució de tasques pràctiques (a l'aula i/o amb vídeo) 30% (no recuperable). Apartat 4: Resolució d'exercicis i problemes 30% (recuperable)

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtindre en l'apartat “Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)” una qualificació mínima de 0,5 punts sobre 1 (50% d'aquest apartat ha d'estar superat), i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10.

L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació “Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)” obtindrà la qualificació de "no presentat".

En el cas que l'estudiant no realitze el 80% de les pràctiques obligatòries podrà ser avaluat mitjançant l'opció B, avaluació puntual.

 

Opció B = Model d'avaluació puntual.

L'alumnat que no puga realitzar un seguiment habitual de l'assignatura haurà d'acollir-se a aquesta opció d'avaluació

1. Prova global d'avaluació individual sobre els continguts impartits en l'assignatura "examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) = 10% de la qualificació final. (Recuperable)

2. Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics 30% de la qualificació final. Activitat Individual (Recuperable)

3. Resolució d'exercicis i problemes, 30% de la qualificació final. Activitat Individual. (Recuperable)

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtindre en l'apartat “Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)” una qualificació mínima de 0,5 punt sobre 1 (50% d'aquest apartat ha d'estar superat), i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10.

L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació “Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)” obtindrà la qualificació de "no presentat".

 

Segona Convocatòria

1. Prova global d'avaluació individual sobre els continguts impartits en l'assignatura "examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) = 10% de la qualificació final.

2. Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics 30% de la qualificació final. Activitat Individual

3. Resolució d'exercicis i problemes, 30% de la qualificació final. Activitat Individual

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtindre en l'apartat “Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)” una qualificació mínima de 0,5 punts sobre 1 (50% d'aquest apartat ha d'estar superat), i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10.

Els apartats superats en l'opció d'avaluació puntual de la primera convocatòria es consideraran superats a l'efecte de la segona convocatòria.

L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació “Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)” obtindrà la qualificació de "no presentat".