Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1868 - Educació en Arts Visuals: Ensenyament i Aprenentatge Creatiu

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD21 - Conèixer els criteris de qualitat (lingüístics, temàtics i artístics) per a la selecció, l'ús i el gaudi de les obres literàries infantils.

DDUJI36 - Contribuir a desenvolupar en els alumnes, l'elaboració de conceptes sobre la funció dels objectes a través de l'observació, la manipulació i l'experimentació amb ells.

DDUJI37 - Desenvolupar activitats i tasques, que permeten desenvolupar l'experiència artística.

DDUJI38 - Desenvolupar les capacitats necessàries per a la planificació de les tasques educatives en l'Àrea de l'Educació Artística.

DDUJI39 - Facilitar la representació a través dels llenguatges plàstics i visuals.

DDUJI40 - Potenciar la valoració personal i els vincles afectius del seu alumnat amb l'experiència artística.

DDUJI41 - Promoure la producció autònoma i la comunicació a través de la creació d'estructures espontànies i de la cerca de relacions simbòliques.

DDUJI42 - Promoure processos d'empatia, desenvolupant la sensibilitat i la capacitat de comprensió cap a l'expressió plàstica i visual aliena.

DDUJI43 - Ser capaç de desplegar habilitats i recursos per a orientar i solucionar els problemes de tipus expressiu, estètic i creatiu que l'alumnat requerisca o puga plantejar.

DDUJI45 - Utilitzar les arts plàstiques i visuals com a font i nucli integrador d'experiències transversals.

Resultats d'aprenentatge

R34 - Saber explicar los conceptos de la Educación Artística en el contexto educativo

R34 - Saber analizar las propuestas metodológicas planteadas en la asignatura y ser capaz de contrastar opiniones razonadas e intercambiar puntos de vista con los compañeros de clase referentes a los temas tratados en el aula

R34 - Resolver problemas educativo-artísticos con finalidades didácticas que relacionen los contenidos de la asignatura

R34 - Interpretar el lenguaje plástico y visual con finalidades expresivas y/o comunicativos de manera autónoma, creativa y flexible

R34 - Identificar en otras disciplinas las relaciones con la educación artística y relacionar conceptos relativos a la enseñanza-aprendizaje

R34 - Diseñar posibilidades didácticas relacionando las visitas a los museos y exposiciones con las artes visuales

R34 - Desarrollar actividades artísticas apreciando los beneficios de las aportaciones individuales en un proyecto colectivo

R34 - Conocer y aplicar las capacidades perceptivas y sensoriales como fuente de conocimiento

R34 - Combinar conceptos y técnicas escogiendo según un criterio estético y las cualidades plásticas y expresivas, aplicadas a producciones propias

R34 - Aplicar la metodología adecuada a diversas situaciones adaptándose a las circunstancias de la situación de aprendizaje y al contexto