Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1867 - Didàctica de les Habilitats Lingüístiques en Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L’avaluació és un reflex de la metodologia emprada i pren com a referència les competències que cal assolir en la matèria.

El sistema d’avaluació és únic amb una sola activitat d'aula obligatòria, a saber, un examen escrit individual tipus test.

D’aquesta manera, es pretén facilitar la conciliació amb la vida laboral i familiar que recull com a dret el RD1791 de l’estatut de l’estudiantat.

El sistema d’avaluació inclou quatre proves:

1) Un treball individual en format vídeo mp4 que serà avaluat amb una nota màxima de fins a 2 punts sobre 10. És una prova recuperable en segona convocatòria, amb data límit de lliurament coincident amb la de l'examen escrit final de l'assignatura.

2) Un treball escrit en grups de 4 persones, que s'avaluarà amb una nota comuna màxima de fins a 3 punts sobre 10. Es lliurarà via l’Aula Virtual, com a molt tard, el dia de la darrera sessió presencial del curs. És una prova recuperable en segona convocatòria, amb data límit de lliurament coincident amb la de l'examen escrit final de l'assignatura.

No s'admetran treballs escrits realitzats de manera individual o en grups de menys de 4 persones en cap de les convocatòries oficials del curs. L'alumnat que a l'inici del curs no s'integre en cap equip ni participe després activament per a portar a terme la tasca encomanada, s'entendrà que renuncia a ser avaluat d’aquesta prova que equival a 3 punts sobre una qualificació màxima de 10, és a dir, al 30% de la nota final de l'assignatura.

3) Un examen escrit individual tipus test de doble alternativa vertader/fals que es realitzarà en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. L’examen serà avaluat fins a una nota màxima de 5 punts sobre 10. És una prova recuperable en la segona convocatòria oficial de l’assignatura, també en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

4) Podrà obtenir-se una nota extra de fins a un punt gràcies a l’elaboració  voluntària d’un diari de classe (“class participation journal/diary”). 

Aquest diari no ha de confondre’s amb un diari d’aprenentatge o “learning journal/diary”, per tal com el seu objectiu és que l’estudiant o l’estudianta documente no tan sols la seua assistència regular a les sessions de l’MP1867, sinó també i sobretot l’interès mostrat i la seua participació activa. A tal fi, s'haurien d'incloure aspectes com ara: 

(i) l’escolta atenta i activa de les explicacions del professorat amb la formulació de preguntes o dubtes i/o l’aportació de respostes o comentaris, 

(ii) la realització de tasques com a voluntari o voluntària, 

(iii) les contribucions als debats generats a l’aula, i/o 

(iv) l’assistència a activitats complementàries de l’assignatura recomanades pel professorat (e.g. conferències, seminaris, jornades o congressos).

Dos son els requisits per a incloure aquest tipus d'activitats en el diari de participació: que la seua temàtica estiga relacionada amb el contingut de l’MP1867 i que l'aprofitament de l'activitat quede demostrat mitjançant resums, ressenyes i/o valoracions del que allí s'ha après. 

 

A causa de la inclusió d’aquest darrer apartat, la nota final de l’assignatura MP1867 podria ser de fins a 11 punts (=Matrícula d’Honor). La nota d’aquest diari se sumarà directament a les qualificacions obtingudes a l’examen, al treball escrit i al vídeo, NOMÉS quan ja s’haja arribat almenys als 5 punts

 

Totes les proves d’avaluació detallades més amunt s’hauran de realitzar en anglès i hauran de ser originals, és a dir, fruit del treball i de l’esforç de l’estudiantat matriculat en l’assignatura, en comptes del resultat d’un simple exercici de retallar i enganxar de treballs publicats o inèdits d’altres persones. Plagiar els treballs escrits o les exposicions orals en format vídeo és un delicte acadèmic molt greu, equivalent a copiar en l’examen escrit. Consegüentment, la detecció de treballs que resulten del plagi tant de fonts publicades com dels treballs d’altres companys i companyes se sancionarà, no només amb un suspens en la prova d’avaluació de què es tracte, sinó amb un suspens de tota l’assignatura amb una nota final de zero punts.

Per a poder superar l’assignatura no cal aprovar cadascuna de les seues proves d'avaluació per separat, sempre que s'arribe a la nota mínima de 5 punts sobre el màxim de 10. Una qualificació de 4,9 punts no es considerarà aprovat. 

D’acord amb la normativa d’avaluació de l’UJI (aprovada pel Consell de Govern el 13 de març de 2017), la realització de l’examen escrit implicarà que l’estudiant o l’estudianta es considera “presentat/presentada” a la convocatòria corresponent. En canvi, l’entrega del vídeo individual i/o del treball escrit en grups no es considera “presentat/presentada” per tal com el pes d’ambdues proves en la nota final és inferior al 60%.