Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1862 - Didàctica de les Matemàtiques II

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Participació en seminaris i/o tutories

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignatura serà l'obtinguda mitjançant un examen escrit que suposarà el 80% de la nota final. El 20% restant s'obtindrà a través de la participació voluntària en els seminaris proposats, entenent com participació la realització amb aprofitament de les activitats que es proposen. La no realització d'alguna de les activitats proposades en els seminaris suposarà la pèrdua de la part de nota corresponent de l'esmentat seminari.


Perquè un estudiant es considere presentat a l'assignatura ha d'acudir a la convocatòria oficial d'examen. En el cas que realitze algun seminari, però decidisca no presentar-se a l'examen, no es considera presentat a l'assignatura.


Per poder afegir la nota d'un seminari a l'obtinguda en l'examen de la convocatòria oficial, el seminari ha d'estar aprovat (nota major o igual que 5).


Per poder afegir la nota de l'examen a la nota obtinguda en els seminaris, la qualificació de l'examen haurà de ser igual o superior a 4 sobre 10.


En cas d'obtenir una qualificació final de suspens (nota inferior a 5), l'examen escrit podrà recuperar-se a la segona convocatòria. Els seminaris no són recuperables.

 

El professorat podrà descomptar punts per les faltes d'ortografia que es troben en les activitats d'avaluació, fins a un màxim de 0,1 punts per falta.