Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI02 - Conèixer i distingir els diferents instruments d'avaluació i utilitzar-los com a element de dinamització i millora de la pràctica docent.

DDUJI07 - Ser capaç de conèixer, diferenciar i aplicar diferents mètodes i estils d'ensenyament, segons el context en el qual desenvolupe la seua labor professional, i d'acord amb el nivell de l'alumnat, les característiques del contingut i la pròpia idiosincràsia del professorat.

FB04 - Tractar les dificultats detectades en l'aprenentatge.

FB06 - Conèixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten alumnat amb dificultats d'aprenentatge, diferents capacitats i/o distints ritmes d'aprenentatge.

FB13 - Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.

FB22 - Relacionar l'educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat.

FB26 - Identificar i conèixer les principals disfuncions en el desenvolupament de la personalitat (6-12 anys).

FBUJI23 - Identificar i valorar les característiques cognitives i socioafectives de l'alumnat de 6-12 anys.

Resultats d'aprenentatge

R19 - Identificar i reconèixer eficaçment les dificultats dels xiquets i xiquetes amb trastorns del desenvolupament en l'etapa d'educació primària (6 a 12 anys).

R19 - Identificar i reconèixer eficaçment factors de risc que puguen afavorir els trastorns del desenvolupament (individuals i del context familiar i escolar).

R19 - Identificar i classificar eficaçment les característiques lligades als trastorns del desenvolupament més comú en xiquets i xiquetes d'educació primària.

R19 - Emprar eficaçment distints materials, mètodes i estratègies per a la fomentar la inclusió de xiquets i xiquetes amb trastorns del desenvolupament en l'aula ordinària d'educació primària, i la continuïtat de la intervenció en la llar.

R19 - Emprar eficaçment distints materials, mètodes i estratègies per a la col·laboració en la detecció de patrons atípics en distintes àrees del desenvolupament (social, emocional, cognitiva, sensorial i psicomotora).

R19 - Emprar eficaçment distints materials, mètodes i estratègies per a la col·laboració en el tractament de patrons atípics en distintes àrees del desenvolupament (social, emocional, cognitiva, sensorial i psicomotora).