Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

El temari recull els principals blocs de continguts de l'assignatura, que es desenvoluparan a través d'activitats, individuals i en grup, en les quals s'integraran els coneixements, les habilitats i les actituds que constitueixen les competències a adquirir en l'assignatura. En aquest context entenem "competència" tal com la defineix el Ministeri d'Educació i Formació Professional, és a dir, com “la capacitat de respondre a demandes complexes i dur a terme tasques diverses de forma adequada. La competència suposa una combinació d'habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions, i altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per a aconseguir una acció eficaç. Es contemplen, doncs, com a coneixement en la pràctica, és a dir, un coneixement adquirit a través de la participació activa en pràctiques socials i, com a tals, es poden desenvolupar tant en el context educatiu formal, a través del currículum, com en els no formals i informals (MECFP, 2019).

Bloc 1: Introducció a les tecnologies, llenguatges i mitjans educatius. (Competència FBUJI14).
Bloc 2: La competència digital en el currículum de l'educació Primària (FBUJI14, FBUJI15)
Bloc 3: Disseny, producció i avaluació d'activitats d'ensenyament-aprenentatge mediades per les noves tecnologies. (FBUJI16, FBUJI17, FBUJI18, FBUJI15)
Bloc 4: La competència digital docent i el desenvolupament professional. (FBUJI19).

Els continguts i activitats de l'assignatura seguiran, des d'una visió crítica i reflexiva, les recomanacions del European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) (resumen en castellà) nivell B2.