Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1849 - Fonaments de la Motricitat i les seues Implicacions Educatives en Educació Primària

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a la superació de l'assignatura es recomana a l'alumnat realitzar un seguiment habitual de les activitats plantejades, de manera que puga anar superant cadascun dels 4 apartats que conformen l'avaluació. Cadascun d'aquests apartats tindrà un valor relatiu respecte a la qualificació final i podrà estar compost per diferents subapartats en funció de les característiques de l'alumnat i del desenvolupament de l'assignatura.

1. Prova global d'avaluació individual sobre els continguts impartits en l'assignatura = 30% de la qualificació final i recuperable en 2a convocatòria.

2. Elaboració i aplicació de tasques pràctiques = 30% de la qualificació final i recuperable en 2a convocatòria.

3. Elaboració i/o exposició oral de treballs = 30% de la qualificació final i recuperable en 2a convocatòria.

4. Observació i execució de tasques i pràctiques = 10% de la qualificació final i no recuperable.

Per a la superació de l'assignatura resulta requisit indispensable obtenir en l'apartat 1 una qualificació mínima de 1,5 punts sobre 3, i que la suma de tots els apartats d'avaluació supere els 5 punts sobre 10. En cas de no superar l'apartat 1, la qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat en una escala de 0 a 10 punts. L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de "no presentat".

En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar els apartats 1, 2 i 3, conservant la qualificació obtinguda en l'apartat 4 classificat com "no recuperable".