Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

180 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

60 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seua gestió.

P01 - Conèixer formes de col·laboració amb els distints sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

P02 - Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació en l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.

P03 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, d'ensenyament i aprenentatge mitjançant el domini de tècniques i estratègies necessàries.

P04 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

P06 - Participar en les propostes de millora en els distints àmbits d'actuació que es puguen establir en un centre.

P07 - Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiantat de 6-12 anys.

P08 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

R15 - Utilitzar mitjans i recursos tecnològics.

R15 - Reconèixer les funcions i continguts generals dels diferents documents de planificació del centre educatiu.

R15 - Realitzar treballs orientats a demostrar la capacitat d'organització docent de l'aula en funció de diferents contexts i grups d'alumnes.

R15 - Planificar i elaborar una memòria de pràctiques que reculla tot l'aprenentatge desenvolupat durant les pràctiques reflexionant sobre el treball exercit i l'aprenentatge en un centre rural o un centre ubicat en un entorn semblant.

R15 - Planificar i desenvolupar unitats didàctiques/projectes adaptats per a tot l'alumnat.

R15 - Intervenir i gestionar l'aula atenent a les particularitats l'etapa de primària en el centre rural o en un centre situat en entorns semblants.

R15 - Desenvolupar estratègies relacionades amb la resolució de conflictes i l'educació emocional.

R15 - Desenvolupar estratègies relacionades amb la resolució de conflictes i l'educació emocional.

R15 - Conèixer les instal·lacions dels centres rurals o dels centres situats en entorns semblants i valorar la seua funcionalitat.

R15 - Conèixer la realitat educativa d'un centre rural o d'un centre situat en un context semblant i realitzar una anàlisi crítica.

R15 - Conèixer i reflexionar sobre les metodologies i situacions d'ensenyament-aprenentatge de l'aula i del centre rural o d'un centre ubicat en un entorn semblant.

R15 - Comprendre el funcionament i l'organització del centre educatiu rural o del centre amb contexts semblants en els quals es desenvolupen les pràctiques.

R15 - Analitzar els processos comunicatius i interactius amb les famílies i l'entorn socioeducatiu d'un centre rural o en un centre ubicat en un entorn semblant.