Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

30%

Criteris de superació


10.2. Criteris de superació de l'assignatura

1a. Convocatòria

-              Elaboració i/o exposició de treballs 40% (Elaboració de diaris dialògics: 30% i Participació en fòrums virtuals 10%). Recuperable en segona convocatòria amb tasques equivalents.

-              Projectes 30% (Inclourà els textos resultants dels tallers i dels seminaris 30%). Recuperable en segona convocatòria amb tasques equivalents.

-              Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 30%. Elaboració d’un l´assaig: 30%. .Recuperable en segona convocatòria amb tasques equivalents.

Per superar l´assignatura caldrà obtenir com a qualificació final un 5 de cadascun dels apartats.

En cas de no realitzar les tasques esmentades  la valoració serà de no presentat/presentada.

2a. Convocatòria.

L'estudiantat haurà de:

A) Elaboració i/o exposició de treballs (40%).  L´estudiant haurà de realitzar un assaig sobre el contingut de qüestions relatives al contingut dels articles científics de l´assignatura (30%) assenyalat pel professor-a i, a més, presentar reflexions, sobre 2 documents hipermodals proposats per la professora-or que caldrà comentar (10%)  

B) Projectes (30%). L´estudiantat haurà de presentar un treball, responent a qüestions relatives als articles científics treballats als tallers i seminaris  .Aquestes qüestions més rellevants seràn assenyalades per la professora-or (30%). 

 C) Examen escrit (30%). L'alumnat realitzarà un examen que versarà sobre qüestions relatives a conceptes clau de l´assignatura, en relació als conceptes imprescindibles en la formació inicial de mestre-a en LIJ, lligats als punts A i B.

 En cas de no  realitzar les proves A,B i C,  la valoració serà de no presentat/presentada.