DA0216 - Anàlisi d'Estats Financers

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1: INFORMACIÓ DISPONIBLE PER A L'ANÀLISI
 
TEMA 2: EL BALANÇ I COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
 
TEMA 3: ANÀLISI DE RENDIBILITAT
 
TEMA 4: ANÀLISI DE LA LIQUIDITAT I LA SOLVÈNCIA
 
TEMA 5: LA MEMÒRIA I L'ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
 
TEMA 6: L'ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU