Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

 

La nota mínima de cadascuna de les proves que s'exigeix a l’estudiantat per a superar l'assignatura són:

Examen escrit/problemes: 3/5, nota mínima de 1,5/3 en la part d'anatomia i de 1/2 en la part de fisiologia

Observació/execució de tasques i pràctiques: 1.5/3; 0,5/1 en la part d'anatomia i 0,25/0,5 en la part de fisiologia

Resolució d'exercicis i problemes: 1/2

Es considera com presentat en una convocatòria a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit.

Tots els recursos educatius seran avaluats. la docència teòrica serà avaluada mitjançant un examen de respostes múltiples amb 5 alternatives de les quals només una serà correcta, els errors expliquen de manera que cada 4 errors resta una resposta correcta. L'examen teòric tindrà dues parts: Histologia + Anatomia a què corresponen 30 preguntes i Fisiologia a la qual corresponen 20 preguntes. Per aprovar la matèria s'ha d'assolir a l'almenys un 6 sobre 10 en la ponderació global i a l'almenys un 5 sobre 10 en cada part. Les notes de la part pràctica es pot guardar entre convocatòries de el mateix curs, però NO d'un curs a el següent. Els treballs i exàmens pràctics són recuperables a la segona convocatòria.

L'examen teòric es pondera amb un 50% de la nota global

Els seminaris s'avaluaran amb una nota conjunta que es computa amb un 20% de la nota global. Cada seminari s'avaluarà independentment i es donarà una nota final. Aquesta activitat no és recuperable en segona convocatòria.

Les pràctiques computen amb un 30% de la nota global. L'examen pràctic tindrà dues parts: Física + Fisiologia 40% de la nota pràctica Anatomia 60% de la nota pràctica. A la nota pràctica d'Anatomia computarà: la realització correcta dels quadernets de pràctiques (50%), un examen pràctic d'identificació d'estructures anatòmiques (50%) en aquest últim examen que es realitzarà a la sala de dissecció es presentaran 6 estructures a identificar de què a el menys s'han d'identificar 3 per tenir la part pràctica aprovada. La part d'Anatomia s'aprova quan s'ha aprovat la part teòrica I TAMBÉ la part pràctica.