Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1242 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

El TFG comprèn la redacció de l'estudi individual sobre una matèria concretada de forma singular i la posterior defensa en públic del mateix en els termes regulats en la normativa UJI (Consell de Govern UJI de 26 de juliol de 2012 modificada pel Consell de Govern núm. 30, d'11 de desembre de 2012 i pel Consell de Govern de 15 de desembre de 2014) i les directrius específiques aprovades per la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de data de 21 de març de 2013.

Tal estudi ha de comprendre una estructura mínima, que inclogui els apartats següents: índex, introducció, desenvolupament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si escau.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 35 pàgines, i com a màxim 40, sense comprendre Annexos i bibliografia, al que ha d'afegir-se un resum del treball, amb una extensió de 10 folis.

El requisit lingüístic del TFG (anglès) es concretarà en funció del criteri del tutor/a i podrà consistir, entre unes altres, en alguna o algunes de les següents activitats: lectures especialitzades, consulta de bibliografia, anàlisi de jurisprudència comparada i/o europea, etc. En tot cas, el resum del treball ha de presentar-se en anglès. La resta del treball ha de ser presentat en espanyol o valencià.

L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglès, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per aprovar. S'entendrà que el TFG és presentat quan es defensi davant el tribunal corresponent. La sol·licitud de defensa i la no presentació de l'alumne/a davant el Tribunal suposarà la no superació de l'assignatura.