Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1230 - Gestió Pressupostària

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Lliçó 1. Despeses públiques. Principis constitucionals
I- Concepte, naturalesa i classes de despesa pública
II- Despesa pública i obligacions econòmiques
III. Principis constitucionals i de Dret comunitari europeu
Lliçó 2. Concepte i naturalesa jurídica del pressupost
I- Configuració Històrica del Pressupost de l'Estat
II- Marco normatiu: europeu i de Dret intern
1. Normes estatals sobre els pressupostos de les Comunitats Autònomes.
2. Normes generals per a les Entitats locals.
3. El pressupost de la Unió Europea.
III- Conceptes legals
IV- Naturalesa Jurídica del Pressupost i de la seua Llei
V- La Llei de Pressupostos i les modificacions de lleis tributàries
Lliçó 3. Principis i regles de programació i execució
I- Principis i regles de programació pressupostària: omissions
1. D'origen constitucional: Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera, competència.
2. D'origen legal: Plurianualitat, Transparència, Eficiència en l'assignació i utilització de recursos públics (criteri en CE), Responsabilitat i Lleialtat institucional
II- Principis i regles de gestió pressupostària
1. Unitat
2. Pressupost íntegre o universalitat
3. Anualitat
4. No afectació
5. Especialitat
6. Informació
III- Escenaris pressupostaris pluriennals
Lliçó 4. Contingut i estructura de la Llei de Pressupostos
I- El contingut dels Pressupostos Generals de l'Estat: mínim i eventual
1. Objecte de la Llei de Pressupostos
2. Àmbit dels Pressupostos Generals de l'Estat
II- Estructura dels Pressupostos
1. Estructura dels estats de despeses
2. Estructura dels estats d'ingressos
III. Contingut i estructura dels pressupostos locals.
Lliçó 5. Efectes jurídics del pressupost
I- Efectes jurídics del pressupost respecte als ingressos públics
1. Evolució de la doctrina
2. El dret positiu espanyol
II- Efectes jurídics del pressupost respecte a les despeses públiques.
1. Qualitatius, quantitatius i temporals
2. Distinció entre obligacions econòmiques i obligacions de pagament de la Hisenda Pública
III- Efectes especials de la Llei de Pressupostos en relació amb determinats crèdits de despesa
1- Fons de contingència d'execució pressupostària
2- Despeses reservades
3- Dotació de la Casa Reial
4- Amortització i interessos del Deute Públic
5- El deure de gastar certs crèdits pressupostaris
Lliçó 6. Elaboració i aprovació del Pressupost
I- Condicionants previs
1- Semestre Europeu
2- Objectius d'estabilitat i límit de despesa no financera
II- Elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat
1. Preparació i proposició d'Avantprojectes
2. Formació de l'Avantprojecte de Llei de Pressupostos
3. Aprovació pel Govern del Projecte de Llei de Pressupostos
III- Aprovació dels Pressupostos
1. Introducció
2. Tramitació parlamentària
3. Esmenes a la totalitat
4. Esmenes parcials
5. Limitacions a la potestat parlamentària
6. Pròrroga si no s'aproven
IV. Elaboració i aprovació dels pressupostos de les Entitats Locals
Lliçó 7. Els crèdits i les seues modificacions
I- Introducció: crèdits disponibles i no disponibles (retenció)
II- Modificacions de crèdit de l'Estat de despeses
1. Transferències de crèdit
2. Generacions de crèdit
3. Crèdits ampliables
4. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
5. Incorporacions de crèdit
6. Bestretes de tresoreria
III- Aplicació de modificacions al Fons de contingència
IV- Modificacions de crèdit d'entitats públiques empresarials, societats mercantils estatals i fundacions del sector públic estatal
V- Informació de modificacions realitzades
VI- Règim en les Entitats locals
Lliçó 8. Gestió dels Pressupostos Generals de l'Estat
I- Execució pressupostària i Tesoro Público.
II- Fases del procediment de gestió d'ingressos
1. Reconeixement del dret
2. Extinció del dret
III- Fases del procediment de gestió de despeses
1. Aprovació de la despesa
2. Compromís de despesa
3. Reconeixement de l'obligació
4. Ordenació del pagament
5. Pagament material
6. Extinció de l'obligació i pagament d'interessos
IV- Procediments especials de despesa
1. Bestretes de caixa fixa
2. Pagaments a justificar
3. Subvencions
V- Tancament i liquidació del pressupost.
VI. Règim en les Entitats locals
Lliçó 9. Control de la gestió economicofinancera
I- Concepte, naturalesa i classes de control
II- Control intern: Àmbit i objectius. La *IGAE
II.1- Principis d'actuació i col·laboració
II.2- Modalitats
1. Funció interventora, especial referència a les objeccions.
2. Control financer permanent
3. Auditoria pública
III- Tribunal de Comptes
1. Funció fiscalitzadora: obligatòria i discrecional
2. Funció jurisdiccional: procediments
IV- Control parlamentari
V- Els òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes.
VI- Especialitats en l'àmbit local.

Lliçó 10. Responsabilitats pressupostàries
I- Responsabilitats per incompliment de les normes d'estabilitat pressupostària.
1. Exigibles per la Unió Europea
2. Exigibles per l'Estat a les CCAA i *EELL.
II. Responsabilitats patrimonials de gestors de fons públics
1. Responsabilitat comptable exigible per via administrativa
2. Responsabilitat comptable exigible pel Tribunal de Comptes.
III- Infraccions i sancions
1. D'alts càrrecs
2. Per gestió de subvencions
IV. Responsabilitat penal