Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1212 - Ordenament Constitucional i Drets Fonamentals

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

I. ELS PRINCIPIS FONAMENTALS DE L'ORDENAMENT CONSTITUCIONAL

Lliçó 1. EL DRET CONSTITUCIONAL ESPANYOL. ORIGEN I CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTITUCIÓ.

Les notes definitòries de la Constitució espanyola de 1978. Antecedents de la Constitució: el procés constituent. La influència del procés constituent en el contingut de la Constitució. El caràcter fonamental de la Constitució. La Constitució com sistema de valors.

II. L'ORDENAMENT JURÍDIC CONSTITUCIONAL

Lliçó 2. LA CONSTITUCIÓ COM NORMA

El caràcter normatiu de la Constitució i la seua posició en l'ordenament jurídic. La Constitució com norma primària sobre la producció jurídica. El desenvolupament de la Constitució. La reforma de la Constitució. La iniciativa de reforma. El procediment ordinari de reforma. El procediment agreujat de reforma.

Lliçó 3. EL SISTEMA DE FONTS EN LA CONSTITUCIÓ (I)

 Fonts del Dret: Constitució i Codi Civil. Principis constitucionals sobre l'ordenament jurídic. Principis constitucionals sobre l'estructura de l'ordenament. Principis constitucionals sobre l'eficàcia de l'ordenament. Principis constitucionals sobre l'actuació dels poders públics. Funció legislativa, lleis de l'Estat i lleis de les comunitats autònomes. La Llei en la Constitució. Lleis orgàniques i lleis ordinàries. Altres tipus de lleis.

Lliçó 4. EL SISTEMA DE FONTS EN LA CONSTITUCIÓ (II)

Normes amb força de Llei (I): Els Decrets Legislatius. Normes amb força de llei (II): Els Decrets-Lleis. La potestat reglamentària: decrets i ordres. La jurisprudencia.

Lliçó 5. ORDENAMENT ESTATAL I ORGANITZACIONS SUPRANACIONALS: LA COMUNITAT EUROPEA

Els Tractats internacionals. La integració supranacional: el seu sentit constitucional. La Unió Europea. L'ordenament jurídic comunitari. L'articulació entre Dret Comunitari i Dret Intern. Integració europea i Constitució.

III. DRETS, DEURES DELS CIUTADANS I LES SEUES GARANTIES

Lliçó 6. ELS DRETS FONAMENTALS

El Títol Primer de la Constitució com Declaració de Drets. El concepte de drets fonamentals. Classificació dels drets fonamentals. L'eficàcia dels drets fonamentals. Els límits dels drets fonamentals. La interpretació dels drets fonamentals.

Lliçó 7. LES GARANTIES DELS DRETS FONAMENTALS (I). LES GARANTIES GENÈRIQUES. LA SUSPENSIÓ DELS DRETS FONAMENTALS

Les garanties dels drets fonamentals: tipus. L'aplicació directa dels drets fonamentals. La reserva de llei. El contingut essencial dels drets fonamentals. El Defensor del Poble. La suspensió dels drets fonamentals: les situacions excepcionals i la suspensió individualitzada.

Lliçó 8. LES GARANTIES DELS DRETS FONAMENTALS (II). LES GARANTIES JURISDICCIONALS

La protecció judicial dels drets fonamentals. Regulació legal. La protecció enfront dels poders públics i enfront dels particulars. L'empara constitucional: idees generals i remissió. La protecció internacional: especialment, el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Lliçó 9. LES CONDICIONS D'EXERCICI DELS DRETS FONAMENTALS

El sentit del Capítol I del Títol Primer de la Constitució. La majoria d'edat. La nacionalitat. La titularitat dels drets fonamentals. L'exercici dels drets fonamentals per estrangers. La situació dels estrangers a Espanya: asil i extradició.

Lliçó 10. LA CLAUSULA GENERAL D'IGUALTAT

Introducció. La igualtat com dret. La igualtat davant la llei. La igualtat en la llei. La igualtat en l'aplicació de la llei. Els particulars i el principi d'igualtat. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Lliçó 11. ELS DEURES CONSTITUCIONALS

La noció de deure constitucional. Deures militars i objecció de consciència. Altres deures i prestacions. Deures tributaris.

Lliçó 12. ELS DRETS DE L'ESFERA PERSONAL

Els drets de l'esfera personal. El dret a la vida i integritat física. Llibertat ideològica i llibertat religiosa. Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i pròpia imatge. Inviolabilitat de domicili. El secret de les comunicacions. La protecció enfront de l'ús de la informàtica. La llibertat de residència i desplaçament. El dret al matrimoni.

Lliçó 13. ELS DRETS DE LLIBERTAT (I). LA LLIBERTAT PERSONAL

Les característiques generals de la llibertat personal. Les garanties generals. La detenció: límits, condicions i garanties. La presó preventiva. La pèrdua de la llibertat per condemna penal. El principi de legalitat i la reserva de llei en matèria penal. La potestat sancionadora de l'Administració.

Lliçó 14. ELS DRETS DE LLIBERTAT (II). LLIBERTATS D'EXPRESSIÓ I INFORMACIÓ

L'art. 20 de la Constitució. Naturalesa de la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió en sentit estricte. La llibertat d'informació. La creació de mitjans de comunicació. Drets constitucionals dels periodistes: clàusula de consciència i secret professional. Prohibició de censura prèvia i exclusió de segrests administratius. La llibertat de producció i creació literària, artística, científica i tècnica. El dret a rebre informació veraç. Límits dels drets fonamentals de l'art. 20 de la Constitució.

Lliçó 15. ELS DRETS POLÍTICS: EL DRET DE REUNIÓ; EL DRET D'ASSOCIACIÓ

La naturalesa dels drets polítics. El dret de reunió. El dret d'associació. Límits de la llibertat d'associació. Partits polítics: règim jurídic.

Lliçó 16. DRETS DE PARTICIPACIÓ POLÍTICA

Participació política i democràcia. El dret de sufragi actiu. Naturalesa del dret de sufragi actiu. Participació directa i indirecta. Subjectes del dret. Condicions del seu exercici. Dret de sufragi passiu i accés a càrrecs públics. Contingut del dret de sufragi passiu. Dret d'accés a funcions públiques. El dret de petició.

Lliçó 17. EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL

La funció del reconeixement constitucional de la tutela judicial. El jutge ordinari predeterminat per la Llei. L'accés al sistema judicial. El curs del procés: la indefensió. La finalització del procés. Les garanties constitucionals del procés penal.

Lliçó 18. ELS DRETS D'ÀMBIT EDUCATIU

La Constitució i l'ordenament de l'educació. El dret a l'educació. El dret a l'educació com garantia institucional. La llibertat d'ensenyament. Les llibertats en l'ensenyament: (I) La llibertat de càtedra. (II) La creació de centres docents. (III) Els drets educatius dels pares. L'autonomia universitària.

Lliçó 19. DRETS D'ÀMBIT LABORAL I SOCI-ECONÒMIC

La llibertat sindical i el dret d'associació empresarial. El dret a la negociació col•lectiva. El dret a plantejar mesures de conflicte col•lectiu. El dret de vaga. El dret al treball i a la lliure elecció de professió o ofici. El dret de propietat. El dret de fundació. La llibertat d'empresa i la constitució econòmica. Els principis rectors de la política econòmica i social i el seu valor jurídic.