GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L'assignatura serà avaluada de manera contínua al llarg del curs acadèmic per mitjà de la qualificació dels treballs (20% de la nota final). No són recuperables en segona convocatòria. No se n'exigeix cap nota mínima de la part pràctica per tal de superar l'assignatura.

A més es realitzarà un examen escrit compost per diverses qüestions de desenrotllament i breus relatives al contingut dels epígrafs del programa (80% de la nota final).

Es considerarà presentat a l'estudiant que realitze l'examen escrit.

Per a entendre superada l'assignatura haurà d'obtindre's com a mínim un 4 en l'examen escrit i un 5 com a nota global.