Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1203 - Introducció al Dret

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

    

Tipus de prova

Ponderació

Examen escrit

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30 %

TOTAL AVALUACIÓ

100%

 

Qualificacions màximes i mínimes per a cada mòdul o grup de mòduls a avaluar:

 


Activitat a avaluar

Mòdul 1 (16% valor assignatura)

Mòdulo 2 (34% valor assignatura)

Mòduls 3 y 4 (50% valor assignatura)

Puntuació màxima total assignatura

Sumatori per mòduls

1,6

3,4

5

10

TOTAL SUMATORI (100 % assignatura)

10

 

Del total del valor de cada mòdul el 70% correspondrà a l'examen escrit i el 30% al treball acadèmic.

El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura es fonamenta en els pressupostos d'un sistema d'avaluació contínua. En concret, les activitats, valors de proves d'avaluació i activitats són els que es mostren en la taula de dalt. Totes les proves que es realitzaran (siga l'examen escrit o qualsevol dels treballs acadèmics) són de lliurament/realització obligatòria.

El treball o treballs a realitzar per a cada curs acadèmic se sotmetran a criteri del professorat i podran consistir en el tractament de supòsits de fet, confecció de diccionaris de termes jurídics, escriure ressenyes de monografies o articles, etc... Les instruccions relatives als treballs acadèmics s'inclouran, per a cada curs acadèmic, en l'apartat concret de l'Aula Virtual.

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre la meitat dels valors assignats en cadascun dels mòduls.

Aquest sistema només té validesa per a la primera convocatòria ordinària, per a l'avaluació de la segona convocatòria del curs només es mantindrà la puntuació obtinguda en els Treball Acadèmics.

Es considerarà que un estudiant no s'ha presentat a la corresponent convocatòria de l'assignatura quan:

1.- Havent fet els Treballs Acadèmics, no es presente a la Prova Final.

2.- Presentant-se a la Prova Final, no realitza els Treballs Acadèmics.

3.- No realitza els Treballs Acadèmics ni es presenta a la Prova Final.