Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquesta assignatura consta de 12 crèdits ECTS, que suposen un total de 300 hores de treball de l'estudiantat durant les quals ha de realitzar una estada en una empresa. Per a això, comptarà amb la supervisió d'un tutor o tutora acadèmic (del professorat universitari) i un professional de l'empresa (a qui anomenarem supervisor o supervisora). Per a l'assignació de l'estada, en primer lloc, l'estudiantat podrà indicar les seues preferències entre les ofertes d'empreses que li ofereixen des de l'OIPEP. Partint de les preferències de l'estudiantat i del llistat d'ofertes, la coordinació farà les assignacions; és a dir, s'adjudicarà a cada alumne una oferta d'empresa i un tutor acadèmic o tutora.

Per a confeccionar les assignacions s'ha de tenir en compte les preferències de l'alumnat (principalment la data de començament i les empreses triades). En cas de conflicte entre les preferències de dos o més estudiants es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient. Altres dades que es tindran en compte són: nombre de crèdits superats, proximitat geogràfica al domicili de l'estudiantat, possibilitat de desplaçament, etc. Quan un alumne o alumna no tinga assignada una empresa, una vegada acabat el període d'assignacions inicials, al mes de febrer, i queden ofertes d'estades sense assignar, la Coordinadora de les Estades en Pràctiques podrà assignar a l'alumne o alumna l'oferta que considere que millor se li adapte, encara que aquesta no estiga dins de les preferències de l'alumnat.

Una vegada feta l'assignació per part del coordinador o coordinadora de l'assignatura, l'alumnat rebrà un correu electrònic on s'indicarà aquesta assignació. Després de rebre'l, és responsabilitat de l'estudiantat establir el primer contacte amb el tutor acadèmic o la tutora, qui farà les gestions per fixar la data del primer contacte amb la supervisió de l'empresa. Durant aquest primer contacte amb la supervisió, ha d'establir-se el pla de treball, la data de començament, l'horari i la data prevista de finalització de l'estada. Molt important: no es pot iniciar una estada sense que el projecte formatiu estiga signat per la supervisió de l'empresa, el tutor acadèmic o tutora i l'alumnat.

L'estudiantat dedicarà 278 hores presencials per a realitzar l'estada a l'empresa, sota la direcció de la supervisió. En finalitzar l'estada, l'estudiantat elaborarà la memòria de l'estada sota la supervisió del tutor acadèmic en les 22 hores restants de les 300 que té l'assignatura. En tot moment se seguiran les directrius de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/bin/uji/norm/est /npaexe.pdf).

Aquesta assignatura pot desenvolupar-se en l'àmbit d'un programa d'intercanvi, en funció dels convenis disponibles.

L'estudiantat podrà sol·licitar l'exempció de l'estada en pràctiques en els termes que estableix la Normativa. Per a sol·licitar-la, l'estudiantat farà arribar a les coordinadores els següents documents: fotocòpia del contracte de treball, informe detallant les tasques desenvolupades, impressió del certificat de notes de l'e-ujier i l'imprès de sol·licitud de l'exempció. Tal com indica la Normativa, la concessió de l'exempció no eximeix l'estudiantat de la realització de la memòria del treball realitzat durant la seua estada en una empresa.