Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1232 - Aspectes Legals dels Videojocs

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es pot desenvolupar mitjançant una de les dues metodologies següents:
A) Aprenentatge autònom, on l'estudiantat només té l'obligació de realitzar: a) una única avaluació final de coneixements, mitjançant examen escrit; b) tres tutories, presencials o virtuals, on es concretaran i s'avaluaran els treballs acadèmics a elaborar i/o els casos a resoldre. Per a la preparació de l'avaluació final, l'estudiantat compta, entre altres, amb els materials de l'Aula Virtual i les referències bibliogràfiques recomanades (accessibles en la Biblioteca de l'UJI). A més a més, el professorat de l'assignatura atendrà les consultes de l'estudiantat mitjançant la realització de tutories (virtuals o presencials).
B. Aprenentatge cooperatiu, mitjançant:
1. L'organització de l'estudiantat en equips de cinc persones. Cada equip nomenarà un o una portaveu i un secretari o secretària per a cadascuna de les activitats a realitzar.
2. L'assistència i participació, a l'aula i durant l'horari del calendari acadèmic, en:
a) Diverses sessions de teoria;
b) Tutories de preparació, per equips, on es presentarà el problema o activitat a realitzar, es formularan els objectius d'aprenentatge i es dissenyarà l'estratègia per a adquirir els coneixements necessaris;
c) Sessions plenàries, on es presentaran els resultats de cada equip i es donarà pas al debat.
3. L'avaluació dels coneixements i habilitats adquirits per l'estudiantat; l'avaluació de la metodologia aplicada.
Per a la realització de l'assignatura mitjançant la metodologia d'aprenentatge cooperatiu l'estudiantat i el professorat de l'assignatura subscriuran, dins de la primera quinzena del semestre, un contracte docent on s'especificaran les condicions de desenvolupament del seu treball i de la corresponent avaluació. El model de contracte que es farà servir com a base es podrà trobar en el lloc web de l'assignatura, en l'Aula Virtual.
Entre les obligacions que necessàriament s'han d'assumir, l'estudiantat s’ha de comprometre en assistir i participar activament en almenys un 75% de les tutories i sessions plenàries i de les activitats organitzades. Per la seua banda, el professorat de l'assignatura ha d'estar en disposició de resoldre els dubtes que puga plantejar l'estudiantat a càrrec seu, en les sessions de tutoria o per mitjans telemàtics.
Si acabat el termini fixat l'estudiantat no ha entregat el contracte d'aprenentatge signat, s'entén que opta per la metodologia A (aprenentatge autònom).
...............................
(*) El contracte docent es formalitza en un document on professorat i estudiantat, dins dels marges establits per la Memòria de Verificació del Grau, pacten els requisits i les característiques del procés d'aprenentatge, així com dels resultats a obtenir. La signatura del contracte per l'estudiantat implica l'assumpció d'un compromís concret de treball que, en cas de ser greument incomplit, significaria la resolució unilateral del contracte i, per tant, la no avaluació en la convocatòria corresponent.